صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مصلی و گنبد گوهرشاد در هـرات بازسازی می‌شود

مصلی و گنبد گوهرشاد در هـرات بازسازی می‌شود

حکومت اعلام کرده که مصلی و گنبد گوهرشاد را در ولایت هرات در غرب کشور بازسازی خواهد کرد. بازسازی این بناها را "اداره عملیاتی و توسعهای" ریاست جمهوری افغانستان به عهده گرفته است.
گوهرشاد بیگم، همسر شاهرخ میرزا تیموری (پسر امیر تیمور، از شاهان دوره تیموری) یکی از زنان مطرح تاریخ منطقه است. نظر به متون تاریخی، او در طول حیاتش خدمات زیادی در عرصه علم و دانش، فرهنگ و هنر انجام داده است. منارههای گوهرشاد در هرات ا و مسجد گوهرشاد در نزدیک زیارتگاه امام رضا در مشهد ایران، از بزرگترین یادگارهای اوست.
دولت دیروز، چهارشنبه ( ۲۵ جوزا) از پنجصد وهفتاد ونهیمن سالگرد کشته شدن گوهر شاد بیگم در کنار مقبره و مصلی ویران شده او در هرات تجلیل کرد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در پیامی، از گوهرشاد بعنوان شخصیت فرهنگ دوست افغانستان و منطقه یاد کرده و تاکید نموده که نقش گوهرشاد در رنسانس شرق غیر قابل انکار است.
احداث مجموعه دارالعلومها، مدرسهها و خانقاها در خیابان هرات، اعمار مسجد و مدرسه گوهر شاد در شهرهای هرات و مشهد، ایجاد سبک جدید تذهیب و ساختمانسازی بنام مکتب هرات از برجستهترین کارنامه خانم گوهرشاد است.
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز در این مراسم از ایجاد صندوق بازسازی مجموعه مصلی و گنبد گوهرشاد خبر داد. والی هرات در این مراسم گفت که دور تازهای از تلاشها برای ثبت هرات در فهرست میراثهای فرهنگی جهان آغاز شدهاست.
منارههای مصلی هرات در عصر تیموریان و در محلی که مدرسه گوهرشاد همسر شاهرخ در آن موقعیت داشت، ساخته شدهاست. در دوران جنگها مصلی هرات ویران و فقط چهار گنبد آن بجا مانده که آنان نیز به شدت صدمه دیدهاند.
آرامگاه گوهرشاد همسر شاهرخ میرزای تیموری نیز در کنار مصلی های هرات قراردارد و این گنبد یکی از برجستهترین نمونههای معماری عصر تیموریان نیز به حساب میآید.
برخی از پژوهشگران با توجه به کیفیت میراث فرهنگی تیموریان، هرات در قرن نهم هجری را از لحاظ هنری و فرهنگی همتا و رقیب ایتالیای عصر رنسانس میدانند.
پیشرفت فرهنگی هرات در دوره تیموریان هرات مدیون حمایتهای کسانی مانند شاهرخ میرزای تیموری، همسر او گوهرشاد بیگم، بایسنغر میرزا پسر شاهرخ، سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیرعلیشیر نوایی خوانده شده است.