صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارمندان شفاخانه ملکی ارزگان اعتصاب کاری کردند

کارمندان شفاخانه ملکی ارزگان اعتصاب کاری کردند

  ده ها کارمند شفاخانه ملکی ارزگان در واکنش به برطرف نشدن شماری از مشکلات آنها دروازه شفاخانه را بروی بیماران بسته کردند و اعتصاب کاری کردند.
آنها شکایت میکنند که از سه ماه گذشته بدینسو معاش نگرفته اند، نبود شماری پرسونل مردانه و زنانه در شفاخانه، کمبودی دوا و در کل عدم توجه از سوی مسئولین به آنها مشکلاتی است که آنها در واکنش به آن اعتصاب کاری کردند. 
به گزارش پژواک، علی مسئول بانک خون شفاخانه ولایتی گفت، سه ماه میشود که موسسه مربوطه که مسئولیت صحت را به عهده دارد، معاش ها را به آنان نداده است.
او میگوید، ضمن این در شفاخانه ولایتی عدم استخدام داکتران در شماری از بخش های مثل جراحی، استخوان، اطفال و چشم بیماران را با مشکلات مواجه ساخته است.
نگاره یک قابله این شفاخانه به پژواک گفته که شفاخانه ولایتی به روزها دارو ندارند و تمامی بیماران مجبور است که از بازار دوا بگیرند.
به گفته نامبرده، روز گذشته از اثر نبود یک پیچکاری، یک کودک جان باخت که تریاک خورده بود.
داکتر امین الله توخی رئیس شفاخانه ولایتی از جمع اعتصاب کننده ها میگوید، از پنج روز گذشته که موسسه جدید اجتماعی انکشاف صحی (S H D P ) مسئولیت را به عهده گرفته با مشکلات زیاتی روبرو شدند.
او میگوید، چند بار از مسئولین ولایتی و مرکزی این مؤسسه خواسته است که به آنان توجه شود، اما آنها مشکلات شان را حل نمی کند.
باشندگان منطقه و بیماران که به این شفاخانه میایند با بسته شدن شفاخانه نگران اند و میگوید، از روز گذشته با مشکلات شدید روبرو شده اند.
عبدالکبیر یک باشنده ترینکوت که برای تداوی آمده بود، به پژواک گفته که داکتران اعتصاب کاری کردند و بیماران را تداوی نمی کنند.
او خواست که دروازه شفاخانه دوباره به روی آنها باز گردد و زمینه تداوی برای آنان مساعد گردد.
حمیدالرحمن نقشبندی مسئول ولایتی موسسه (S H D P ) در ارزگان بجز از مشکل ندادن معاشات کارمندان، سایر مشکلات را نمی پذیرد.
او به پژواک گفت، از روی قرارداد که با وزارت صحت عامه کردند در هر سه ماه باید معاشات پرسونل اجرا گردد که این کار در روزهای نزدیک اجرا خواهد شد.
به گفته نامبرده، آنان به هر کارکن شفاخانه فیصدی ماهانه را تعیين کردند، تا که در مقابل آن معاش بدست بیاورند، اما کارکنان شفاخانه بدون اینکه با اصول کار کنند، دست به اعتصاب کاری زدند.
نقشبندی میگوید، آن تعداد پرسونل شفاخانه که کمبود است، بست های شان به اعلان داده شده و زود استخدام خواهند گردید.