صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خشم سناتوران از عدم حضور سران نهادهای امنیتی به این مجلس

خشم سناتوران از عدم حضور سران نهادهای امنیتی به این مجلس

مجلس سنا دیروز مسؤولان نهادهای امنیتی را به این مجلس فرا خوانده بود، اما حضور نیافتن این مقامات خشم سناتوران را برانگیخت.
سرپرستان وزارت دفاع ملی، امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی که از سوی مجلس سنا فرا خوانده شده بودند، معاونان شان را به این مجلس فرستادند، اما سناتوران با این کار مخالفت کردند و به معاونان این مقامها اجازه ورود به تالار مجلس را ندادند.
فضل هادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا گفت:«در ننگرهار شب گذشته چه گذشت، دیروز به فاریاب و روز قبل در ارزگان چه رخ داد و همین طور در بخش بخش افغانستان چه جریان دارد. اینها ناکام مانده اند و فقط لاف میزنند، در کابل چه وضعیت است، اینها در تامین امنیت ناکام مانده اند.»
در همین حال اعضای مجلس سنا اوضاع امنیتی را در کشور به ویژه در کابل نگران کننده میدانند.
گلالی اکبری عضو این مجلس گفت:«تشریف نیاوردن بخش های امنیتی مه میگم یا فقط فرار از قانون میکنند و هم دست آوردی ندارند و نمی توانند بیایند به نمایندههای مردم جوابگو باشند.»
سناتور گل احمد اعظمی نیز گفت:«مردم امنیت میخواهند. بدون امنیت نی بازسازی است، نی دموکراسی است، نی انتخابات است.» مجلس سنا فیصله کرد که سرپرستان وزارت امور داخله، دفاع ملی و رئیس عمومی امنیت ملی به روز یک شنبه هفته آینده باید به مجلس سنا حضور یابند.