صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه ادعای دیدبان شفافیت در مورد تغییرات در هنگام مصرف بودجه ملی را رد کرد

 وزارت مالیه ادعای دیدبان شفافیت در مورد تغییرات در هنگام مصرف بودجه ملی را رد کرد

وزارت مالیه ادعای دیدبان شفافیت افغانستان در مورد تغییرات در جریان تطبیق بودجه ملی را بیاساس خوانده است.
روز یکشنبه (22 ثور) دیدبان شفافیت با نشر گزارشی گفت که بودجه انکشافی دولت بین 41  تا 60 درصد در جریان تطبیق تغییر میکند که این مسئله اعتبار سند بودجه ملی را زیر سوال برده و این سند مهم را به یک سند نمایشی تبدیل کرده است.
براساس این گزارش، موارد عمده انحراف در بودجه ملی سال مالی 1397 شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه انکشافی قبل و بعد از تصویب مجلس، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمکهای خارجی، پروژهها و اعمال نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژهها میباشد که فیصدی مصرف بودجه ملی را پایین آورده است.
اما، وزارت مالیه دیروز (دوشنبه، 23 ثور) با نشر اعلامیهای در پاسخ به این ادعای دیدبان شفافیت گفته که تغییرات در بودجه ملی از طریق بررسی بودجه وسط سال و یا ضمایم بودجهای جریان سال به شکل قانونی از سوی مجلس تایید میشود.
این وزارت افزوده که هیچگونه افزایش در بودجه ملی بشکل پنهانی و در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه ممکن نیست.
اعلامیه افزوده که هرگاه در مورد یک سند، مسلکی و تخصصی صحبت میشود بسیار مهم است تا برویت آمار و ارقام بحث مشخص صورت گیرد، ولی ادعای دیدبان شفافیت بیشتر کلی بوده و از لحاظ تخنیکی قابل بحث نیست.
دیدبان شفافیت در مورد عواید ملی هم گفته که عدم محاسبه کاهش ارزش افغانی در برابر دالر، امکان جمع کردن قسمتی از عواید تصدیها و شرکتها به حساب وزارت مالیه و عدم گزارشدهی دقیق افزایش فیسها، گمرکات و مالیات، اعتبار ارقام افزایش عواید را زیر پرسش برده است.
اما وزارت مالیه در پاسخ به این ادعا گفته که عواید ملی افغانستان به پول افغانی جمع آوری میشود و نرخ دالر بر ارقام اعداد جمعآوری عواید تاثیری ندارد و نیز یک فیصدی مشخص عواید تصدیها و شرکتهای مطابق به قانون به حساب دولت انتقال میشود.
این وزارت افزوده که در سال گذشته هیچ نوع افزایش مالیاتی بوجود نیامده و برعکس جرایم مالیاتی کاهش چشمگیری داشته است.
دیدبان شفافیت همچنین ادعا کرده که نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژهها تعیین کننده است و مجلس سال گذشته 350  پروژه انکشافی را بعد از تهیه بودجه انکشافی 1398 از سوی حکومت در بودجه ملی اضافه کرده است. اما وزارت مالیه در این خصوص گفته این وزارت بیشتر از یک دهه است که  روی بیشتر شدن نقش مردم و انعکاس نیازمندی آنها در بودجه ملی تلاش میکند و طرح بودجه در هماهنگی نزدیک با مردم ولایات ترتیب میشود.