صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل حقوق بشر: گروه‌های مخالف مسلح دولت به موازین حقوق بشر توجه جدی نداشته‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر:  گروه‌های مخالف مسلح دولت به موازین حقوق بشر توجه جدی نداشته‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گزارش سال 1397 خورشیدی خود نوشته است که طرفهای درگیر در منازعات مسلحانه خصوصاً گروههای مخالف مسلح دولت، به موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توجه جدی نداشتهاند.
این کمیسیون در این گزارش که روز سهشنبه 3 ثور منتشر کرد، نوشته مخالفان مسلح دولت، عملاً در جنگ از تاکتیکها و شیوههایی استفاده کردهاند که باعث افزایش تلفات افراد ملکی میشود.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر این گزارش گفت که در طول سال 1397 مجموع تلفات افراد ملکی 11212 نفر رسیده است. از این میان، تعداد کشتهها 3032 و تعداد زخمیها 8180 بوده است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر همچنان با اشاره به عاملان تلفات غیرنظامیان افزود که ۵۳ درصد توسط طالبان، ۱۱.۹ درصد آن از طرف نیروهای امنیتی و نیروهای بینالمللی در افغانستان و ۱۲.۵ درصد دیگر آن توسط گروه تروریستی داعش صورت گرفته است.
خانم سمر در قسمت تفکیک جنسیتی تلفات غیرنظامیان گفت، 68 درصد تلفات را مردان، بیش از  32 درصد را زنان و 21 درصد دیگر را کودکان تشکیل میدهند؛ 118 تن دیگر نیز جنسیتشان مشخص نشدهاند. او ادامه داد که آمار مجموع تلفات نسبت به سال گذشته خورشیدی 19 درصد افزایش یافته است.
او اما گفت که نسبت کشته شدگان در سال 1397 نسبت به سال 1396 در حدود 6 درصد کاهش و نسبت مجروحان در سال 1397 نسبت به سال 1396 خورشیدی 32.5 درصد افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود که تلفات ملکی زنان در سال 1397 نسبت با سال 1396 خورشیدی 16 درصد افزایش یافته است در سال 1397 خورشیدی مجموعا 933 زن کشته و زخمی (258 کشته و 675زخمی) شدهاند در حالیکه در سال 1396 خورشیدی 803 زن کشته و زخمی شده بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشش نوشته است که افغانستان در سال ۱۳۹۷ شاهد برگزاری انتخابات مجلس بوده و مخالفان مسلح دولت به منظور جلوگیری از اشتراک مردم در این انتخابات و برهم زدن این پروسه حملات گسترده را انجام دادند.
یافتههای کمیسیون نشان میدهد که از آغاز پروسه انتخابات (ثبت نام، کمپاینها و روز انتخابات) بر اثر وقایع و رویدادهای مختلف توسط مخالفان دولت 669 تن کشته و زخمی شدهاند، از جمله 215 تن که 165 مرد، 37 زن و 13 کودک بودند کشته شده و به تعداد 454 تن که 379 مرد، 53 زن و 22 طفل بودند مجروح شدند. مسئولیت همه این حملات را گروه طالبان بر عهده گرفته است.
بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، گروه طالبان 407 رشته حمله نظامی را در روز انتخابات بر مراکز رای دهی انجام دادند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به گسترش ناامنیها و شدت یافتن خشونتها نگرانی خود را اعلام کرد و گفت که از تمامی طرفهای درگیر میخواهیم تا در جریان مناعات مسلحانه به موازین حقوق بشردوستانه بینالمللی احترام بگذارند و جان و مال اشخاص و جمعیتهای غیرنظامی را مورد محافظت قرار دهند.