صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت کار و امور اجتماعی: مقرره تقاعد کارکنان اداره‌های خصوصی تصویب شده است

وزارت کار و امور اجتماعی:  مقرره تقاعد کارکنان اداره‌های خصوصی تصویب شده است

وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که مقرره تقاعد کارکنان ادارههای خصوصی اخیرا تصویب شده و تا شش ماه دیگر طرزالعمل تقاعد این کارکنان تهیه میشود.
سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دیروز (سهشنبه، 3 ثور) در برنامه حسابدهی حکومت به ملت، از تصویب مقرره تقاعد کارکنان نهادهای خصوصی خبر داد.
آقای سادات گفت که مقرره تقاعد کارکنان ادارههای خصوصی اخیرا طی مراحل گردیده و زمینه برخورداری این کارکنان از حقوق تقاعد را مساعد کرده است.
او افزود که در جریان شش ماه پیشرو زمینههای اجرایی این مقرره با تدوین طرزالعملهای مشخص مساعد خواهد شد.
وی اضافه کرد که وزارت کار همچنان تدوین مقرره ای را روی دست دارد که درچهارچوب آن به خبرنگارانی که در جریان حادثات آسیب میبینند، امتیازات مشخص داده شود.
آقای سادات با اشاره به انکشاف سیستم پرداخت حقوق متقاعدین گفت که در جریان سال قبل 90 درصد از کسانیکه حقوق تقاعد دریافت میکنند ثبت بایومتریک شدهاند.
وزیر کار همچنان با اشاره به وضعیت بازار کار بیان داشت که ازمیان 16 میلیون تن واجدالشرایط کار در افغانستان 29 درصد از بیکاری رنج میبرند و 23 درصد دیگر با مشکل کار ناکافی روبرو هستند.
وی، تلاش سالهای گذشته حکومت برای کاهش بیکاری را موثر تلقی کرده افزود که در جریان سال گذشته بیش از 400 هزار شغل ایجاد شده است و در جریان سال جاری نیز تلاش خواهد شد به این میزان زمینههای کار برای شهروندان ایجاد شود.
وزیر کار، زمینههای شغلی که در سکتور خصوصی ایجاد میشود را نیز روبه افزایش دانسته گفت که علیالرغم هیچ بررسی، تخمین میشود که در جریان سالهای قبل بیش از700 هزار شغل در سکتور خصوصی ایجاد شده باشد.