صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راه اندازی دومین دور کمپاین نهال شانی اتصالات

راه اندازی دومین دور کمپاین نهال شانی اتصالات

دومین دور کمپاین نهال شانی اتصالات در کابل راه اندازی گردید. در این کمپاین که به همکاری ریاست سرسبزی شاروالی کابل راه اندازی گردیده بود،  صد ها نهال ها از گونه های مختلف در کنار سرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی غرس گردید.
رئیس اجرایی اتصالات، آقای عبیدالزابی در مراسم افتتاحیۀ این کمپاین گفت "هدف از راه اندازی این کمپاین بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد اهمیت درختان در زندگی ما و تشویق دیگران برای غرس درخت در محیط شان می باشد."
آقای الزابی همچنان گفت " درختان به زیبایی محیط زیست مان افزوده و نقش مهم در کاهش آلوده گی هوا داشته می باشند."
رئیس ریاست سرسبزی شاروالی کابل، آقای نجیب الله الکوزی گفت " این یک ابتکار خوب از طرف شرکت مخابراتی اتصالات می باشد. میخواهم از رهبری شرکت مخابراتی اتصالات تشکری نموده به آنان اطمینان دهم که کارمندان ما تلاش خواهند نمود تا همانند سایر درختان از این نهال ها مواظبت جدی نمایند."
گفتنی است که سال گذشته در دور نخست این کمپاین بیش از 100 اصله نهال غرس و بیش از 50 پنجرۀ محافظتی از طرف شرکت مخابراتی اتصالات در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل نصب گردید.