صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک توسعه آسیایی دو پروژه تولید برق درافغانستان را تمویل می‌کند

 بانک توسعه آسیایی دو پروژه تولید برق درافغانستان را تمویل می‌کند

بانک توسعه آسیایی، دو پروژۀ مهم تولید انرژی برق در افغانستان را تمویل میکند.
مسئولان این بانک در کابل میگویند که امسال به شمول تمویل پروژۀ پژوهشی آب ارغنداب در کندهار، پروژۀ دوم تولید برق سولری در کندهار نیز از کمکهای این بانک تمویل خواهند شد.
به گفتۀ آنان، بانک توسعۀ آسیایی در حال حاضر برای انجام بررسیهای فنی دربارۀ تونل جدید سالنگ با حکومت افغانستان کار میکند.  به گزارش طلوع نیوز، دیویت دول، معاون بانک توسعه آسیایی در کابل گفت: «بانک توسعۀ آسیایی، در حال حاضر حکومت افغانستان را برای کارهای نخستین ساخت تونل سالنگ نو کمک میکند و این بانک در نظر دارد که در آیندهها این پروژه را نیز تمویل کند.»
در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی، عملی شدن پروژههای زیربنایی را در کشور برای بهبود عرضۀ خدمات عامه بسیار مهم میدانند و در این بخش، نقش بانک توسعۀ آسیایی را به مثابۀ یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان با ارزش میخوانند.
قیس محمدی، استاد اقتصاد در یکی از دانشگاههای خصوصی در کابل گفت: «موجودیت برق، موجودیت سرکها، موجودیت آب و موجودیت منابع انسانی با تحصیلات بلندتر با مهارتهای بهتر میتواند که زمینۀ بهتر رشد اقتصادی یک کشور را فراهم سازد.»
بربنیاد آمارهای بانک توسعۀ آسیایی، در حال حاضر، بیش از سی پروژه در بخشهای گوناگون در کشور با کمک این بانک عملی میشود و به گفتۀ مسئولان این بانک در این پروژهها میلیاردها دالر هزینه میشود.