صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماموریت سازمان ملل در افغانستان در نتیجه مخالفت امریکا و چین موقتاً 6 ماه تمدید شد

ماموریت سازمان ملل در افغانستان در نتیجه مخالفت امریکا و چین موقتاً 6 ماه تمدید شد

ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در پی اختلاف شدید میان امریکا و چین به گونه موقتی برای شش ماه تمدید شد.
پیش از این ماموریت سازمان ملل در افغانستان یکساله تمدید میشد؛ اما این بار به گونه موقت شش ماه تمدید شده است.
ماموریت سازمان ملل روز 15 مارچ در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نتیجه اختلافات امریکا و چین بر سر قطعنامه، موقتاً شش ماه تمدید شده است. جانتن کوهن سرپرست نمایندگی امریکا در شورای امنیت گفته که چین پروژه "یک کمربند و یکراه" را به مسائل افغانستان ربط میدهد.
او افزوده از این که شورای امنیت نتوانسته ماموریت سازمان ملل را در افغانستان برای یک سال تمدید کند، ناامید شده است.
به گفته او، چین قطعنامه تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان را به گروگان گرفته و به مسائل ملی خود ارتباط میدهد و به همین خاطر جز تمدید شش ماهه ماموریت سازمان ملل راه دیگر باقی نمانده بود. سرپرست نمایندگی امریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفته که پروژه یک کمربند یک راه یک پروژه شفاف نیست؛ بلکه پروژه زیان بار برای محیط زیست و فسادزا است.
همزمان، معاون نماینده چین در شورای امنیت در جواب سفیر امریکا گفته که اظهارات او نادرست است.
گفتنی است که ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از این یک ساله تمدید میشد.