صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مک: سطوح میانی وزارت معارف در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند

کمیته مک: سطوح میانی وزارت معارف در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا "مک" با نشر سومین گزارش خود، مدعی است که سطوح میانی وزارت معارف در برابر اصلاحات در این وزارت مقاومت میکنند.
باری سلام رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز(سهشنبه، 21 حوت) در یک نشست خبری در کابل گفت که از میان 113 سفارش اصلاحی این کمیته تنها 16 سفارش در وزارت معارف به گونه کامل تطبیق شده است.  به گفته او، روند استخدام معلمان، بازنگری و کوچک سازی ساختار وزارت معارف، افزایش مشارکت زنان، بازنگری برنامهها و الکترونیک شدن روند استخدام از برنامههای اصلاحیاند که در وزارت معارف تطبیق شده است.
پرداخت 62 درصدی معاشات معلمین به شکل الکترونیک و تلاش برای دیجیتالی شدن روند توزیع شهادت نامههای صنف دوازدهم نیز از اقدامهای اند که در وزارت معارف عملی شده است.
آقای سلام گفت که از آغاز بررسیهای مبارزه با فساد در وزارت معارف تا اکنون از 113 سفارش اصلاحی، 16 سفارش به گونه کامل تطبیق شده، کار 16 سفارش اصلاحی 50درصد پیشرفته و کار تطبیق 15 سفارش دیگر هم تنها 25 درصد پیش رفته است.
او مشارکت جامعه مدنی در استخدام معلمین، بازنگری چهارچوب نصاب درسی و دیجیتالی شدن استخدام معلمان از مجرای کمیسیون اصلاحات اداری را نیز در جمع سفارشاتی شامل دانست که پیشرفتهای نسبی در تطبیق آنها صورت گرفته است.
به گزارش جمهور، رییس کمیته مک همچنین افزود که از مجموع سفارشات اصلاحی به وزارت معارف، کار تطبیق 38  سفارش به تازهگی آغاز شده، کار تطبیق 6 سفارش آغاز نشده و نیز کار تطبیق 22 سفارش دیگر هم در حالت تعلیق قرار گرفته است.
آقای سلام، اراده وزارت معارف در سطوح بالا برای اعمال اصلاحات در ساختار این وزارت را ستایش کرد؛ اما تاکید ورزید که مقامهای در سطوح میانی این وزارت در برابر برنامههای اصلاحی مقاومت میکنند.
به گفته او، رهبری کنونی وزارت معارف گامهای بزرگی در راستای اصلاح سیستم اداری برداشته و در مرکز و ولایات تغییرات چشمگیر اصلاحی در ادارات مربوط به این وزارت به وجود آمده است.
این در حالی است که فساد گسترده به ویژه در استخدام معلمان در وزارت معارف همواره مورد انتقاد قرار گرفته است ولی گفته میشود این مساله هنوز هم به شکل ریشهای حل نشده است.
پیش از این گزارشهای منتشر شده که مسوولان معارف در ولایتهای مختلف برای استخدام و تبدیلی معلمان 60 تا 70 هزار افغانی از آنان دریافت می کنند.
با این وجود، کمیته مک میگوید که اصلاحات در وزارت معارف به عنوان وزارتی که بیشترین ماموران خدمات ملکی دولت، مورد توجه خاص حکومت قرار گرفته است.
پیش از این رهبری حکومت متعهد شده  که در جریان دو سال پیشرو 6 هزار باب تعمیر جدید برای مکاتب در سراسر کشور خواهد ساخت و 3.7 میلیون متعلم بازمانده از از مکتب را نیز به آموزش سوق خواهد داد.