صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد

 طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرده که طرح تعدیل قانون انتخابات در آخرین جلسه مشورتی، تأیید شده است.
بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، در آخرین جلسه مشورتی به منظور بحث روی طرح  تعدیل قانون انتخابات که دیروز (دوشنبه، 22 دلو) به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398، نمایندگان تام الاختیار احزاب سیاسی، رؤسا و نمایندگان نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات، نمایندگان تام الاختیار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رئیس تقنین وزارت عدلیه برگزار شد، این طرح نهایی و تأیید شد.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری نوشته است که برای نهاییسازی طرح تعدیل قانون انتخابات، چهار جلسه فشرده به روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه برگزار شده و در این جلسات روی موضوعاتی چون شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، نحوۀ تعیین اعضاء، رؤسا، معاونین و منشیهای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونها، رئیس و دارالانشای کمیسیونها، استخدام کارکنان دائمی و موقت، شرایط کاندیدان عضویت شورای ولسوالی و شورای قریه، تعیین کرسی برای شورای ولسوالی، تعیین کرسی برای شورای قریه، طرز رسیدگی به اعتراض و شکایات انتخاباتی، ابطال آراء و موارد دیگر به تفصیل بحث شده است.
این طرح امروز (سهشنبه، 23 دلو) به جلسه کابینه حکومت به منظور طی مراحل نهایی و قانونی، ارائه میشود. طرح تعدیل قانون انتخابات بعد از تأیید کابینه، توسط رئیس جمهور توشیح میشود و با فرمان تقنینی رئیسجمهور نافذ خواهد شد.
روزنامه "افغانستانما" به نسخهای از طرح تعدیل قانون انتخابات دست یافته که نشان میدهد نحوه تعیین اعضای کمیسیون انتخابات نسبت به گذشته، تغییر اساسی کرده است.
پیش از این، کمیته گزینش، افرادی را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به رئیس جمهور معرفی میکرد و رئیس جمهور از میان آنها، اعضای این کمیسیونها را گزینش میکرد.
اما در طرح تعدیل قانون انتخابات آمده است که " احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه، یک - یک  تن و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات فهرست پانزده تن اشخاص واجد شرایط مندرج مادۀ دوازدهم این قانون را که حداقل پنج تن آنان زن باشد، با اسناد مربوط در خلال مدت 7 روز به منظور تعیین اعضای کمیسیون ، کمیسیون شکایات و رؤسای هر دو دارالانشاء، به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می نمایند."
در ماده دوازدهم این قانون آمده است که افرادی میتوانند عضو کمیسیون انتخابات شوند که تابعیت افغانستان را داشته باشند، داری تحصیلات عالی حداقل لیسانس باشند، دارای تجربه مدیریتی حداقل پنج سال و شهرت نیک باشند، حداقل سن سی و پنج سالگی را تکمیل کرده باشند و از طرح محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی، محکوم نشده باشند. بعد از اینکه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات نامزدان خود برای عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی را به رئیس جمهور ارائه کرد، رئیس جمهور از میان آنها اعضای کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و رؤسای دارالانشای هردو کمیسیون را تعیین میکند. در طرح تعدیل قانون انتخابات پیشبینی شده است که اگر رئیس جمهور، نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد، در این صورت، رئیس جمهور و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هرکدام به 14 نفر از افراد معرفی شده به عنوان نامزد عضویت کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و رؤسای دارالانشای هردو کمیسیون، رأی میدهند.
از میان این افراد، رئیس جمهور هفت نفر (چهار نفر برای پنج سال، سه نفر برای سه سال) را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی که حداقل شامل دو زن باشد، تعیین میکند.
همچنین در فقره نهم ماده سیزدهم این قانون آمده است که اگر در رأیگیری، دو نفر رأی مساوی بیارند، فردی به عنوان عضو کمیسیون تعیین میشود که رئیس جمهور به آن رأی داده باشد.
مسئله اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و تعدیل قوانین انتخاباتی، بعد از مشکلات مدیریتی و تخنیکی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. رئیس جمهور غنی، روز جمعه در اولین جلسه مشورتی برای تعدیل قانون انتخابات گفت که برای تعدیل قانون انتخابات، اجماع وجود دارد.