صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: در سال گذشته 1300 تُن جلغوزه صادر شده است

وزارت زراعت:  در سال گذشته 1300 تُن جلغوزه صادر شده است

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که حکومت از سرمایهگذاری روی انکشاف تولید و ایجاد فابریکههای پروسس جلغوزه و معیاریسازی صادرات، سکتور خصوصی را کمک میکند.
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری دیروز(سهشنبه، 18 جدی) در نشست "سرمایهگذاری انکشاف جلغوزه" گفت: میکانیزه شدن جمعآوری و پاککاری جلغوزه میتواند افغانستان را در قسمت پروسس، افزایش، جلوگیری از ضایعات و بهتر شدن کیفیت جلغوزه سیاه کمک کند.
او افزود که حکومت از سرمایهگذاری بالای جلغوزه حمایت میکند. به گفته او، جلوگیری از قاچاق جلغوزه، فراهمسازی زمینهی صادرات زمینی و هوایی، حمایت از تولیدکنندگان جلغوزه، جلوگیری از قطع جنگلهای جلغوزه و حمایت از سرمایهگذاریها برای بستهبندی جلغوزه، از جمله کارکردهای حکومت و از دلیلهای عمدهی افزایش صادرات این میوهی گرانبهای افغانستان بوده است.
در همین حال، آقای درانی گفت که جلغوزه افغانستان در بازارهای چین فروش خوبی دارد؛ بنابراین وزارت زراعت، برای ایجاد فابریکههای پروسس جلغوزه و معیاریسازی صادرات، سکتور خصوصی را کمک میکند.
در عین حال، طبق آمارهای این وزارت، حاصلات جلغوزه در افغانستان به ۲۳ هزار تن رسیده است که در حال حاضر جلغوزه ولایتهای خوست، پکتیکا و پکتیا بیشترین حاصلات جلغوزه را دارد.
عتیقالله نصرت رئیس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: بخش زیادی جلغوزه افغانستان از راه زمین به پاکستان صادر میشد و بیشتر جلغوزه افغانستان با نام پاکستان به بازارهای جهانی صادر میشد. اما به گفته پس از باز شدن دهلیزهای هوایی فرصت خوبی برای صادرات جلغوزه در کشور فراهم شد که در این زمینه فرصتهای خوبی برای سرمایهگذاری نیز مهیا شده است.
او افزود که اگر جلغوزه افغانستان به صورت درست و معیاری پروسس و بستهبندی شود، ارزش جلغوزه کشور به بیشتر از یک میلیارد دالر در سال خواهد رسید.
در حال حاضر افغانستان بیشترین صادرات جلغوزه را به کشور چین دارد، دهلیز هوایی میان افغانستان و چین برای نخستین بار در ۱۵عقرب سال جاری توسط رئیس جمهور غنی و مقامهای چینایی در کابل افتتاح شد. در نخستین پرواز، ۲۰ تُن جلغوزه به چین ارسال شده بود.
این در حالی است که  روز دو شنبه، 17 جدی نیز دفتر مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری از افزایش پروازها به چین خبر داد و گفت که از طریق دهلیز هوایی میان افغانستان و چین در جریان دو ماه، حدود 1080 تن جلغوزه سیاه صادر کرده است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که بهترین و بیشترین جلغوزهی جهان را تولید میکند که میزان تولید سالانهی جلغوزه به ۲۳ هزار تن میرسد و برای تولید این مقدار جلغوزه، حدود ۴۳ هزار هکتار زمین در کشور تحت پوشش درختان جلغوزه قرار دارد. بخش اعظم  تولیدات جلغوزه از ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، لغمان، نورستان، ننگرهار و قسمتی از کاپیسا بهدست میآید. به گفتهی مسئولان وزارت زراعت و آبیاری، هر کیلو گرام جلغوزه در بازارهای افغانستان تا سه هزار افغانی به فروش میرسد.