صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۱۵۰ فرد معتاد به موادمخدر از شهر کابل جمع آوری شدند

۱۵۰ فرد معتاد به موادمخدر از شهر کابل جمع آوری شدند

  از طریق یک کمپاین جمع آوری معتادین، دست­کم ۱۵۰ فرد معتاد به مواد مخدر، از ساحه سرای شمالی شهر کابل، غرض تداوی به شفاخانه هزار بستر ابن سینا منتقل شدند.
این کمپاین، دیروز به هدف گردآوری معتادین از سطح شهر، کاهش تقاضا و محافظت معتادان از سرمای شدید در ساحه سرای شمالی، از مربوطات حوزه یازدهم از سوی وزارت های صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر، کار و امور اجتماعی و معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، راه اندازی شد.
به گزارش پژواک، داکتر عبدالجبار سرطبیب شفاخانه هزار بستر ابن سینا، حین جمع آوری معتادین به رسانه ها گفت که تداوی افراد معتاد به مواد مخدر، به تناسب گذشته تسریع یافته است.
موصوف با بیان اینکه پیش از این، یک دوره تداوی حدود سه ماه را در بر می گرفت؛ اما به خاطر سرمای زمستان و تحت پوشش قرار دادن افراد بیشتر، این مدت به ۴۵ روز تقلیل یافته است. وی خاطر نشان کرد که با توجه به ظرفیت در مراکز تداوی معتادان، هر هفته شماری از شهروندان از نواحی مختلف شهر چون پل سوخته پل، پل ارتل، شاه دو شمشیره، کوته سنگی و برخی ساحات دیگر جمع آوری می شوند.
وی افزود که بعد از تداوی؛ این معتادان، به خانواده های شان و یاهم به ورکشاپ های شش ماهه آموزش حرفه که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد شده است، معرفی می شوند. 
بر پایه معلومات داکتر احمد ظاهر سلطانی ناظر عمومی مراکز تداوی معتادان مواد مخدر وزارت صحت عامه، در سطح کشور از طریق ۱۰۷ مرکز ویژه تداوی معتادان، عرضه خدمات برای معتادین صورت می گیرد.
به گفته او، به خاطر کاهش تقاضای مواد مخدر، برنامه های آگاهی دهی جریان دارد و در این راستا خواستار همکاری وزارت ارشاد، حج و اوقاف از طریق ملاامامان مساجد، از وزارت اطلاعات و فرهنگ از طریق رسانه ها و از وزارت امور داخله در راستای بازداشت قاچاق­بران شده اند.
سلطانی افزود: «سروی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (UNODC) نشان می دهد که بیش از ۳.۵ میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر معتاداند، که یک میلیون تن آنان را خانم ها و اطفال تشکیل می دهند.»
امین الله یکی از معتادانی که چندین بار تحت مدوا قرار گرفته است، با نارضایتی از شیوه تداوی در این مرکز گفت تا زمانی که جلو فروش مواد مخدر در شهر کابل گرفته نشود و فروشنده گان آن بازداشت نشوند، جمع آوری وقفه یی معتادین هیچ نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت.
موصوف افزود که از پنج سال به این سو، مواد مخدر مصرف می کند و تا به حال سه بار تحت تداوی قرار گرفته؛ اما نتیجۀ در پی نداشته است.