صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: کلکسیون ملی درختان میوه‌دار افغانستان در آسیای مرکزی بی‌مانند است

وزارت زراعت: کلکسیون ملی درختان میوه‌دار افغانستان در آسیای مرکزی بی‌مانند است

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که کلکسیون ملی درختان میوهدار افغانستان با 930 نوع درخت میوه‌‍دار در آسیای مرکزی بیمانند است.  نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری دیروز(دوشنبه، 19 قوس) در برنامه گرامیداشت از دهمین سال تاسیس این کلکسیون گفت: «این کلکسیون به نام خزانه میوهجات نیز یاد میشود که با 930 نوع درخت میوهدار در ذات خود در آسیای مرکزی بیمانند است.» او افزود که پیش از این نهالهای درخت میوهدار از دیگر مناطق وارد میشد ولی گاهی به خاطر عدم توافق با محیط خشک میشد و یا هم حاصل خوب نمیداد؛ اما پس از مطالعات تخنیکی تصمیم گرفته شد تا منطبق با محیط این نهالها مطالعه و جمعآوری شود و اکنون در هر زون نظر به اقلیم و خاک آن نهالهایی تولید و کاشته میشود که بر افزایش حاصلات و بهبود کیفیت آن تاثیر دارد. به گفته او، این کلکسیون درختان میوهدار، به عنوان یک مرکز تحقیقاتی برای باغداران، دانشجویان و نهادهای خصوصی داخلی و بینالمللی نیز استفاده میشود. این کلکسیون در سال 2008 میلادی به حمایت مالی اتحادیه اروپا تاسیس شده بود.
در همین حال آقای ماوریزیو سیان، رئیس بخش انکشاف اتحادیه اروپا در افغانستان، نیز در این برنامه کلکسیون ملی درختان میوهدار افغانستان را نمونهای از منبع اقتصاد زراعتی پایدار یاد کرد و گفت که این کلکسیون باید به عنوان یک «خزانه ژنیتیکی ارزشمند» برای رشد اقتصادی افغانستان استفاده شود.
وی افزود که برای رشد اقتصادی باید سکتور خصوصی بیشتر مورد حمایت و تقویت قرار بگیرد و اتحادیه اروپا به عنوان حامی دولت افغانستان، تلاش خواهد کرد تا رابطه میان سکتور خصوصی و عامه را تقویت کند. اما تغییر اقلیم و خشکسالی نیز باعث نگرانی نهادهای مسئول زراعتی است. با آنکه در سالهای اخیر  به دلیل باز شدن راههای مواصلاتی و بازار جهانی به روی حاصلات میوه افغانستان، درصد عواید ملی از حاصلات میوه افزایش یافته است، اما میزان تولید و فارمهای زراعتی با تهدید جدی مواجه است.
عبدالحمید هلمندی مشاور ریاست جمهوری در امور زراعت و انکشاف دهات، در برنامه دیروز تاکید کرد که با ایجاد چنین کلکسیونهایی میتوان پی برد که چه نوع میوه‌‌ها در بازارهای داخلی و بینالمللی بیشتر فروش دارد و از این طریق بر اقتصاد زراعتی بیشتر تمرکز شود ولی تغییر اقلیم یک تهدید جدی است که تاثیر مستقیم بر کاهش حاصلات دارد.
این در حالی است که وزارت زراعت نقش این کلکسیون را در انکشاف و توسعه حاصلات میوه کشور مهم دانسته میگوید  که کلکسیون ملی درختان میوهدار، مرکز مهم ذخیره درختان گوناگون میوه و منبع اقتصاد زراعتی افغانستان است که در آن، ۹۵ درصد انواع درختان میوه موجود کشور نگهداری میشود.