صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صندوق بین المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان استقبال کرد

صندوق بین المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان استقبال کرد

  وزارت ماليه کشور ميگويد که صندوق بین المللی پول، چهارمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را موفقانه ارزیابی کرده است.
محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربنا،  و خلیل صدیق رئیس عمومی بانک مرکزی، دیروز نتایج چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت را طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک در مرکز رسانه های حکومت، به رسانه ها اعلام کردند.
همایون قیومی ضمن استقبال از تمدید فعالیت های این صندوق در کشور گفت که بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول (IMF) بعد از ارزیابی تعهدات حکومت افغانستان، چهارمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را موفقانه ارزیابی نموده و فعالیت های این صندوق را در کشور  الی آخر سال مالی ۱۳۹۸ تمدید کرده است.
  وى افزود: "بسیار خرسند هستم که افغانستان علیرغم چالش های خشکسالی و مشکلات امنیتی توانسته است که برنامه های اصلاحی و تعهدات خویش را موفقانه تطبیق نماید."
او همچنان گفت که با تکمیل موفقانه هر دوره، افغانستان می تواند که مبلغ ۶.۲ میلیون دالر امریکایی بیشتر از سوی صندوق متذکره به دست بیاورد. افغانستان بعد از تکمیل چهار دور ارزیابی، تا فعلا توانسته است که مبلغ ۲۴.۸ میلیون دالر را به دست بیاورد.
خلیل صدیق رئیس عمومی د افغانستان بانک، ضمن خرسندی از تکمیل به موقع تعهدات افغانستان گفت که با در نظر داشت  شرایط کنونی کشور، تمجید صندوق بین المللی پول از تلاش های افغانستان در زمینه حفظ ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پائین، ازدیاد ذخایر اسعاری و استحکام نظام مالی کشور، موفقیت بزرگ برای حکومت افغانستان به شمار میرود.
او علاوه کرد که به اساس گزارش صندوق بین المللی پول، با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ در حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده است که کمترین کاهش در سطح کشورهای منطقه است، کاهش نسبتاً کمتر ارزش پول  افغانی در مقایسه با کاهش ارزش پول های شماری از کشورهای منطقه، سبب تورم پایین افغانستان نسبت به کشورهای همسایه شده است."
قابل تذکر است که طی چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول، شاخص های جمع آوری عواید ملی، اصلاحات در ترتیب بودجه ملی، حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، ذخایر اسعار کشور، مبارزه علیه فساد و استحکام نظام مالی کشور، مورد ارزیابی قرار گرفته است.