صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمـهور: اراده حکومت بر این است که ریشه فساد خشکانده شود

رئیس جمـهور:  اراده حکومت بر این است که ریشه فساد خشکانده شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور میگوید که اراده او و حکومت وحدت ملی بر این است که ریشههای فساد در کشور
خشکانده شود. آقای غنی که دیروز (یکشنبه، 18 قوس) در مراسم گرامیداشت از روز بینالمللی مبارزه با فساد سخنرانی میکرد، گفت که "اراده من و اراده حکومت این است که ریشه های فساد خشکانیده شود و اینکه پیش از ما وضعیت به چه منوال بوده، به قضاوت ملت گذاشته شود. این حرکت دوام خواهد داشت، این تنها وظیفه رئیس جمهور و حکومت نیست، در اینجا نقش مردم، رسانه ها، جامعه مدنی و نقش علما و همه اقشار مخصوصاً زنان افغانستان مهم است." رئیس جمهور گفت که فساد و بیعدالتی مانع تطبیق قانون اساسی کشور میشود و از عوامل بزرگ فقر و ناامنی به شمار میرود.
او گفت که حکومت وحدت ملی کارهای زیادی را در راستای مبارزه با فساد انجام داده است؛ بسیاری از مسئولین ملکی و نظامی حکومت وحدت ملی، تحت بازپرس قرار گرفتهاند و اکنون در زندانها بسر میبرند.
رئیس جمهور با انتقاد از حکومت قبلی گفت که "میلیاردها دالر سرازیر شد، اما چرا آبهای ما مدیریت نگردید، سرکهای ما ساخته نشد و ما دارای زیربنا نگردیدیم، زیرا ما پول را مدیریت نتوانستیم و منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح دادیم که نتیجه آن شد که اکنون جهان از ما بپرسد، ما برای تان کمک کردیم، شما برای خود چی کردید و به این سوال باید پاسخ بدهیم."
آقای غنی افزود که حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد را ادامه خواهد داد و گفت که "به پیش می رویم و انشاالله مبارزه با فساد را به سرمنزل مقصود می رسانیم، زیرا مبارزه با فساد از ارزش های مهم دین مقدس اسلام است."
رئیس جمهور گفت که یکی از راههای مبارزه با فساد تغییر نسلی است و باید در ادارات از رهبران متعهد و جوان در زمینه منابع بشری، استفاده کنیم. او گفت که اگر جوانان را در ادارات جابجا نکنیم، به این معنی است که به عقب بر میگردیم.
فراهم کردن بستر حقوقی مبارزه با فساد
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در مراسم دیروز سخنرانی کرد و گفت که حکومت وحدت ملی برای فراهم کردن بستر حقوقی مبارزه با فساد اداری، گامهای ارزشمند برداشته است.
او گفت از آغاز کار حکومت وحدت ملی تاکنون، تنها در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و کمیته قوانین کابینه، 390 سند تقنینی در موضوعات مختلف، تحت کار قرار گرفته که بسیاری از آنها نافذ شده است.
آقای دانش گفت که "این حجم زیاد قوانین در اکثر کشورهای دور و نزدیک منطقه کم نظیر است و مانند قوانین جزایی افغانستان حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا کمتر وجود دارد."
او قانون دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری و قانون ثبت و بررسی و اشاعه داراییها را از جمله قوانین خاص در عرصه مبارزه با فساد اداری خواند.
مبارزه دوامدار و فراگیر با فساد
تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مراسم دیروز ضمن ستایش از عملکرد حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد، گفت که مبارزه با فساد باید دوامدار و فراگیر صورت گیرد.
او گفت مبارزه با فساد، پیششرط تطبیق برنامهها و موفقیت در افغانستان است و جامعه جهانی آماده است تا حکومت افغانستان را در این راستا همکاری کند.
او ثبتداراییهای شماری از مقامهای دولتی و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را از عمدهترین کارهای حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد دانست.
آقای یاماموتو گفت که برای ادامه مبارزه با فساد اداری در افغانستان، روند ثبت دارایهای مقامات دولتی باید ادامه داشته باشد و متهمان به فساد نیز از طریق مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، مورد پیگرد قرار گیرد.
این در حالی است که دیده بان شفافیت افغانستان نیز دیروز نتایج یک تحقیق خود راجع به فساد را منتشر کرد که نشان میدهد نهادهای عدلی و قضایی و معارف از جمله فاسدترین ادارات در دولت افغانستان است.