صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسکو به قطعنامه سازمان ملل درباره افغانستان رای موافق نداد

مسکو به قطعنامه سازمان ملل درباره افغانستان رای موافق نداد

همزمان با سفر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به روسیه، مسکو اما به قطعنامه مجمع عمومی سازمان مل متحد در باره افغانستان رأی موافق نداد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در هفتادوسومین نشست این نهاد قطعنامۀ پیشنهادی افغانستان را برای پشتیبانی از تلاشهای صلح در افغانستان تأیید کرد.
از نمایندگان ۱۲۷ کشور حاضر در این مجمع، ۱۲۴کشور رأی مثبت دادند اما رأی روسیه، لیبیا و زیمبابوی به این قطعنامه ممتنع بود.
واسیلی نیبنزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، در باره علت ندادن رأی موافق به این قطعنامه میگوید که در متن آن تصویر نادرست از افغانستان داده شدهاست؛ زیرا به گفته او اوضاع این کشور در حال بدترشدن است.
واسیلی نیبنزیا در این باره افزود: «ما از بیمیلی برخی ازهیأتها برای بازتاب نیافتن نقش و نتیجه مشورههای فارمت مسکو در این قطعنامه ناامید شدهایم. در حالی‍‌که فارمت مسکو، سکوی مهم برای راه اندازی گفت وگوهای صلح افغانستان است، ناامید شدهایم.»
اما، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در پاسخ به این انتقادهای نماینده روسیه میگوید که کابل از هرگونه تلاش برای برقراری صلح در افغانستان پشتیبانی میکند. او میافزاید که یکی از مشکلات نشست مسکو (فارمت مسکو) این بود که روسیه برای سفر چهار عضو طالبان به مسکو، درخواست مجوز سازمان ملل متحد را نکرده بود.
محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت: «در حالی که نشست مسکو یک انکشاف بود، اما به شیوه‌‌ای برگزار شد که در تناقض با اصول شفافیت قرار دارد؛ زیرا از جمله پنج عضو طالبان که به مسکو سفر کردند، نامهای چهار تن آنان در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار دارند. سفر آنان، بدون معافیت ممنوعیت از کمیته تحریمهای طالبان در شورای امنیت، انجام شد.» اما، به نظر میرسد قدرتهای بزرگ هنوزهم یک موضعگیری یکسان در باره چگونگی پایان دادن به جنگ در افغانستان ندارند.
با این حال، روسیه هشدار میدهد که اگر سازمان ملل متحد بدون درنظر گرفتن تصویر واقعی افغانستان در بارۀ این کشور تصمیم بگیرد، تلاشهای پایان جنگ به بن بست کشیده خواهند شد و نیز از اعتبار این سازمان کاسته خواهد شد.