صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محموله موادغذایی سره میاشت به محاصره شد گان سرحوض فارياب مسترد شد

 محموله موادغذایی سره میاشت به محاصره شد گان سرحوض فارياب مسترد شد

مقام های محلی در ولایت فاریاب می گویند که محموله موادغذایی اداره سره میاشت، به محاصره شدگان منطقه سرحوض ولسوالی پشتونکوت مسترد شده است.
پس از آنکه خبر از جان باختن پنج تن از اطفال و زنان بر اثر قحطی و گرسنگی در منطقه سرحوض در رسانهها انعکاس یافت و رئیس ارکان کندک ذوالفقار کوماندو در منطقه در گفتگو با رسانهها گفت که وی و سربازان تحت امرش استحقاق و نان یک روزه شان را به اطفال و زنان گرسنه توزیع کرده اند، والی فاریاب شماری از موسفیدان را در نزد طالبان فرستاد تا این گروه اجازه دهند که برای غیر نظامیان محاصره شده و گرسنه، مواد غذایی برسانند.
داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب افزود که طالبان پیشنهاد وی را پذیرفتند و رئیس سره میاشت با تیم کاری اش، یک موتر مواد خوراکی را در منطقه انتقال داد تا به افراد غیرنظامی گرسنه توزیع نماید؛ اما به دلایل ناموجه دوباره مواد را در شهر میمنه برگرداندند.
همایون عادل رئیس سره میاشت فاریاب به پژواک گفته که طبق توافق آنها، مواد کمکی را در نقطه صفری بین جبهه نیروهای دولتی و طالبان انتقال دادند. برای ۳۰ نفر از محاصره شدگان سرحوض که با مرکب های شان آمده بودند؛ موادی از قبیل آرد، برنج، روغن، شکر، چای و کمپل دادند و با ولی محمد قوماندان قرار گذاشته بودند پس از آنکه افراد یادشده مواد شان را ببرند، بقیه افراد در گروپ های۲۰ نفری بیایند و کمکها را دریافت کنند.
عادل افزود: "پس از آنکه ۳۰ نفر مواد شانرا در قریه تحت محاصره بردند، به افراد دیگر اجازه داده نشد که بیایند و از کمکها مستفید شوند. با ولی محمد قوماندان تماس گرفتم؛ در پاسخ گفت که طالبان، مردم را هنگام دریافت مواد خواهند کشت. برایش گفتم که اطفال زیر سن ۱۸ سال را با مرکب ها بفرستید، مواد را ببرند؛ اما قبول نکرد. خودم در قلعه تحت محاصره رفتم تا به مردم اجازه بدهد نیز موفق نشدم. سر انجام بقیه مواد را واپس در شهر میمنه انتقال و در گدام سره میاشت تخلیه کردیم. "
رییس سره میاشت گفت که طالبان هنگام رفت و برگشت و هنگام توزیع مواد، هیچگونه ممانعت و مزاحمت نکردند.
اما ولی محمد رحمانی برادر محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب که قوماندان نیروهای خیزش مردمی در منطقه سر حوض است گفت که بر اساس تفاهم با رئیس سره میاشت، ۲۰ نفر شامل افراد کهن سال، زنان و اطفال را فرستاد؛ آنان مواد را از تیم سره میاشت تحویل گرفتند و در مسیر راه تمام مواد را طالبان از دست شان گرفته با یک کیلو شکر و یک کیلو لوبیا؛ آنهم با تهدید و توبیخ و گذاشتن کارد در گلوی یک زن و یک طفل، رخصت کردند.
وی افزود که مواد، بیشتر از جان انسانها ارزش نداشت؛  کسی حاضر نشد دوباره در محلی که خطر وجود داشت بروند. از اینرو ۳۴ راس اسپ بزکشی داشت. یکی آنرا آنروز ذبح کرد تا به مردم گرسنه بدهد که اسپان دیگر را یکی پی دیگر ذبح می کند.
اما مسئولین طالبان، گفته های ولی محمد قوماندان را رد کرده می گویند که تمام مواد را خود وی از دست مردم گرسنه گرفته؛ به این بهانه میخواهد طالبان را بد نام سازد.
مسئولین طالبان گفتند که اگر رییس سره میاشت و تیم کاری اش، واقعا مسلمان کامل باشند؛ باید به رسانه ها بگویند که طالبان همکاری کردند و یا مزاحمت؟