صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصیلات: طرح جدید، سهمیه بندی کانکور نیست

وزارت تحصیلات:  طرح جدید، سهمیه بندی کانکور نیست

وزارت تحصیلات عالی و معارف میگوید که به منظور توسعه متوازن در عرصه تحصیلات عالی و تربیه کادرهای محلی در مناطق کمتر انکشاف یافته کشور طرحی تازهای را در زمینه کانکور به کابینه پیشنهاد کرده که سهمیه بندی کانکور محسوب
نمیشود.
محمد فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی روز شنبه 17 قوس در یک نشست خبری در کابل با رد این موضوع که کانکور سهمیه بندی میشود، گفت که بر اساس این طرح 75 درصد ورودیهای دانشگاهها، مانند سابق انجام میشود و 25 درصد دیگر به دانشآموزان بومی آن مناطق اختصاص داده میشود.
آقای امین افزود، این طرح هرگز به معنی سهمیه بندی نیست و زمینه شفاف راه یافتن افراد واجد شرایط را به پروسه کانکور فراهم میکند.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت: "هدف این برنامه تربیه کادرهای محلی و رشد ظرفیتها واستعدادهای جوانانی است که در مناطق مختلف کشور از راه یافتن به دانشگاه بازماندهاند."
او همچنین گفت که این طرح دائمی نیست و ممکن است که بعد از چند سال، زمانی که وضعیت معارف کشور بهتر شد، این طرح ملغی شود.
اما بعد از اینکه این طرح توسط کابینه تایید شد، با واکنش جدی کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد. کاربران با هشتک "نه به سهمیه بندی کانکور" خواهان لغو این طرح شده بودند.
هر چند وزارت تحصیلات میگوید که طرح مذکور سهمیه بندی کانکور نیست، اما کاربران شبکههای اجتماعی میگویند وقتی که 25 درصد در رقابت قرار ندارد، به این معناست که سهمیه بندی شده است.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که در 25 درصدی که شامل رقابت کل کشور نمیشود، دانشآموزان یک زون با هم به رقابت میپردازند و شایستهترینها وارد دانشگاه میشوند.
بر اساس طرح وزارت تحصیلات عالی، 33 ولایت کشور به 6 زون تقسیم شده است که زون شرقی شامل ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و کوچیها میشود. در زون جنوب شرق، ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، میدان وردگ، غزنی و کوچیها است.
ولایتهای کندهار، هلمند، ارزگان، زابل و کوچیها در زون جنوب غرب است و در زون غرب: هرات، بادغیس، فراه، نیمروز، غور و کوچیها شامل میشود.
در زون شمال شرق، کندز، بدخشان، تخار، بغلان و کوچیها است و در زون شمال، بلخ، جوزجان، سمنگان، سرپل، فاریاب و کوچیها قرار دارد.
همچنین در زون مرکز، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، دایکندی و کوچیها قرار دارد. در سه دانشگاه دولتی کابل بدون دانشگاه تعلیم و تربیت، نیز از هر ولایت به یک دانشجو امتیاز داده میشود.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنین تاکید کرد که تقسیمات ولایتها، با نظرداشت، موجودیت رشتههای فوقالذکر، ظرفیت موجود در رشتههای مورد نیاز انکشاف متوازن و نفوس ولایت مربوط انجام میشود.
وزارت تحصیلات عالی همچنین میگوید که امتحان سراسری کانکور امسال نیز مانند گذشته به صورت عمومی برگزار می شود، اما برای ۲۵ درصد سیتهای کانکور در رشتههای طب، انجنیری، حقوق اقتصاد، زراعت وکمپیوتر ساینس، تنها در سطح هر زون رقابت صورت میگیرد.
براساس این برنامه، تمام کشور به شمول پایتخت، بر اساس رشتههای مورد نیاز، در هشت زون تقسیم بندی شده و سهمیه رشتههای مورد نیاز با توجه به دریافت بالاترین نمره کانکور در نظر گرفته شده است.
طرح تازه کانکور که از سوی وزارت معارف وتحصیلات عالی به گونه مشترک، هفته گذشته به کابینه فرستاده شده و مورد تأیید قرار گرفته است.
پیش از این نیز دولت به شماری از ولایتها امتیازی مشابه داده بود که برای دانشآموزان این ولایتها، یک دوره آموزشی یکساله برگزار میکرد و بعد بین آنان امتحانی برگزار میشد که از آن میان شماری به دانشگاه راه مییافت.
وزارت تحصیلات عالی، آن طرح را ناکام خواند و گفت که آن اقدام باعث شده بود که شماری از افرادی که شایستگی کمتری دارند، وارد دانشگاه شوند.
اما اکنون نیز شماری از دانشجویان و دانشآموزان به این طرح نیز به دیده شک مینگرند و میگویند که امکان تلف شدن حق دانشآموزان شایسته در این طرح نیز بالاست.