صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: روابط افغانستان و قزاقستان الگوی خوبی از روابط منطقه‌ای است

معاون رئیس جمهور:  روابط افغانستان و قزاقستان الگوی خوبی از روابط منطقه‌ای است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که روابط میان افغانستان و قزاقستان الگوی خوبی از روابط منطقهای است که میتوان از آن برای همگرایی در سطح کشورهای منطقه، الهام گرفت.
آقای دانش که شام دیروز (چهارشنبه، 14 قوس) در مراسم گرامیداشت از بیست و هفتمین سالروز استقلال کشور قزاقستان در کابل سخنرانی میکرد، گفت که دو کشور روابط "بسیار مثبت و فعال داشتهاند" و این روابط در بخشهای مختلف در حال توسعه است.
معاون رئیس جمهور گفت که کشورهای منطقه امروز با مشکلات و چالشهای زیادی مواجهاند که ناامنی و تروریزم عمدهترین آنها است؛ اما تنها راه مقابله با این چالشها و آوردن ثبات و امنیت پایدار در منطقه، همکاری صادقانه کشورها براساس منافع مشترک و احترام متقابل است.
آقای دانش گفت که قزاقستان و افغانستان به عنوان دوستان سنتی به یک دیگر نگاه میکنند و برای تأمین امنیت و ثبات پایدار و رفاه در منطقه از هیچ نوع همکاری دریغ نمیکنند که این میتواند الگو برای سایر کشورهای منطقه در روابط منطقهای شان باشد. او گفت که این کشور همواره از مواضع و سیاستهای افغانستان در زمینه مبارزه با تروریزم و افراطگرایی، حمایت کرده است.
معاون رئیس جمهور از همکاریهای کشور قزاقستان در بخشهای مختلف با افغانستان نام برد و گفت که در عرصه همکاریهای منطقهای، این کشور در کنفرانسها و سازمانهای بینالمللی همانند سازمان شانگهای، کنفرانس توکیو، کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول، اجلاس ریکا و اجلاس شیکاگو، با افغانستان همکاری کرده است.
روابط اقتصادی رو به گسترش دو کشور معاون دوم ریاست جمهوری همچنین در سخنرانی خود گفت که روابط اقتصادی و تجاری افغانستان وقزاقستان در حال گسترش است.
او گفت که آغاز صادرات بین دو کشور از طریق دهلیز هوایی کابل – آلماتی یک رویداد "امیدوار کننده" است و این کشور بازار خوبی برای میوه خشک و تازه و زعفران افغانستان است.
آقای دانش گفت که اکنون ارزش صادرات افغانستان به قزاقستان به 13.8 میلیون دالر و ارزش واردات افغانستان از قزاقستان به 866 میلیون دالر میرسد که نشان میدهد سطح واردات و صادرات بین دو کشور متوازن نیست و انتظار میرود که در آینده، متوازن شود.
افغانستان از قزاقستان گندم، آرد، آهن و مواد ساختمانی وارد میکند و قلم عمده صادرات کشور به قزاقستان را میوه خشک و قالین تشکیل میدهد.
معاون رئیس جمهور در سخنرانی خود از سفیر کشور قزاقستان در کابل خواست که در راستای توسعه روابط بین سکتور خصوصی دو کشور، همکاری کند. علیم خان اوگاروویچ یسین گلدییف، سفیر قزاقستان در کابل، نیز در سخنرانی خود روابط افغانستان و قزاقستان را در حال گسترش خواند و گفت که برای تقویت بیشتر روابط دو کشور در تمام عرصهها، تلاش میکند.
او گفت که نور سلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان همواره بر گسترش روابط با افغانستان و حمایت از افغانستان در کنفرانسها و مجامع بینالمللی تأکید کرده و به روابط دو کشور به عنوان روابط استراتژیک مینگرد.