صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تفاهمنامه بهبود روابط تجاری بین افغانستان و چین به امضا رسـید

تفاهمنامه بهبود روابط تجاری بین افغانستان و چین به امضا رسـید

وزارت صنعت و تجارت کشور و وزارت تنظیم بازارهای کشور چین، تفاهمنامهای به منظور بهبود سرمایه گذاری و روابط تجاری بین دو کشور امضاء کردند.
کامله صدیقی، معین امور تجاری وزارت صنعت و تجارت، روز چهارشنبه 15 قوس، بعد از امضای این تفاهمنامه به رسانهها گفت که حکومت تلاش میکند روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشور چین گسترش میدهد.
به گفته او، براساس این تفاهمنامه، چین میزان سرمایه گذاریاش را در افغانستان افزایش میدهد و روابط تجاری میان افغانستان و چین نیز نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد.
طبق گفتههای معین امور تجاری وزارت صنعت و تجارت، تفاهمنامه، شامل سه بخش همکاریهای تجاری، تجارتهای کوچک و پیشرفتهای صنایع هر دو کشور است.
در همین حال، ژنگ ماو، وزیر تنظیم بازارهای کشور چین، که در این نشست حضور داشت، گفت که دو کشور روابط طولانی خوبی در عرصه تجارت داشته است.
آقای ماو افزود که کشورش متعهد است تا در بخشهای تجاری بیشتر در افغانستان سرمایه گذاری کند.
او علاوه کرد که افغانستان محل مناسب برای سرمایهگذاری است که با افزایش سرمایهگذاری، ظرفیتهای اقتصادی افغانستان نیز بالا خواهد رفت.
وزارت صنعت و تجارت میگوید که طی سه سال گذشته روابط تجاری دو کشور رو به بهبود بوده و ازرش مبادلات تجاری دو کشور به حدود یک میلیارد افغانی رسیده است.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت با اشاره به افزایش تجارت بین دو کشور، گفت که با سفرهایی که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به چین داشت، روابط تجاری دو کشور بهبود یافت و اکنون چند قلم از اجناس افغانستان به این کشور صادر میشود.
آقای قوقندی افزود، اکنون انار، زعفران، سنگهای زینتی و قالین در بازارهای چین مشتری خوبی دارد. او همچنین اضافه کرد که چند روز پیش حدود 500 تن جلغوزه به این کشور صادر شد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که در سال جاری از طریق دهلیز هوایی 500 تن جلغوزه به کشور چین صادر شده و قرار است این رقم به یک هزار تن برسد.
این وزارت گفته بود که پس از فراهمسازی صادرات از طریق دهلیز هوایی، تا یک ماه دیگر، صادرات جلغوزه افغانستان به یک هزار تن به ارزش ۴۰ میلیون دالر امریکایی میرسد که این رقم صادرات جلغوزه در تاریخ کشور بیپیشینه است.