صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملل متحد خواستار مشارکت معنادار زنان در پروسه صلح افغانستان است

 ملل متحد خواستار مشارکت معنادار زنان در پروسه صلح افغانستان است

نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان مى گويد با وجود اینکه زنان چون مردان از منازعات متاثر شده اند، اما نابرابری جنسیتی در افغانستان در بخش مشارکت زنان در پروسه های صلح هنوز هم ادامه دارد.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان گفته که:" با وجود اینکه زنان چون مردان از منازعات متاثر شده اند اما نابرابری جنسیتی در افغانستان در بخش مشارکت زنان در پروسه های صلح هنوزهم ادامه دارد."
وی افزوده که مشارکت زنان در گفتگو های صلح برای پایان دادن به منازعات و تامین ثبات دوامدار،ضروری و حیاتی می باشد.
موصوف گفته که زنان باید برای مشارکت فعال و سهم گیری در پروسه صلح آماده باشند و در تیم مذاکرات و نهاد های مشورتی در مورد صلح باید از آنها نمایندگی شود.
در اخرین محفل روز جهانی باز در کابل که از سوی یوناما در دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان برگزار گردیده بود، ۳۰ تن از مدافعین برابری جنسیتی نگرانی ها و اولویت های شان را برای صلح با ملل متحد در میان گذاشتند.
اشتراک کنندگان در این محفل چالش های پیش روی مشارکت معنادار زنان به عنوان تامین کنندگان صلح،مدافعین، میانجینگران و مذاکره کنندگان در پروسه های صلح و فرصت ها برای انعکاس صدای زنان در حصول اطمینان از حضور آنها در گفتگو ها را برجسته ساختند.
الیتا میلر نماینده دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان گفت:"زمانی که زنان پروسه های صلح را رهبری می کنند و در آن مشارکت دارند،نه تنها صلح دوامدار تر خواهد بود بلکه زنان حق اشتراک در گفتگوهای صلح در افغانستان را نیز خواهند داشت."
وی می افزاید که هیچ تصمیمی در مورد آینده افغانستان بدون مشارکت کامل تمام شهروندانی که از آن آینده متاثر می شوند،نباید صورت بگیرد و هیچ پروسه صلحی بدون شمولیت مستقیم زنان،کامل و پایدار نخواهد بود.
مدافعین برابری جنسیتی می گویند که برای مردان خانواده بسیار عادی است تا زنان خانواده را مشارکت در هر گونه فعالیت های بیرون از خانه منع کنند و آنها را دلسرد سازند و پیامدهای عدم احترام، حفاظت و ترویج حقوق بشری زنان و تبعیضات دوامدار علیه زنان در جامعه و خانواده شان را در خصوص محدود شدن نقش شان در حل منازعات،برجسته ساختند.
اشتراک کنندگان در مورد نیاز بر فایق آمدن به موانعی که مانع شنیده شدن صدای زنان در گفتگوهای صلح می شوند،صحبت کردند. موانعی که اشتراک کنندگان از آن یاد کردند عبارت از ناامنی و حملات هدفمند بر علیه مدافعین حقوق بشری زنان به شمول خبرنگاران، فعالان و رهبران بلند پایه زنان می باشند.
محافل روز جهانی باز که در سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز گردید،برای حمایت از گفتگوها میان رهبران بلند پایه ملل متحد،نهاد های زنان و مدافعین برابری جنسیتی در سراسر جهان در مورد تطبیق قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان،صلح و امنیت طراحی گردیده است.