صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس کمیسیون اصلاحات اداری: در سه سال اخیر 16 درصـد استخدام‌شدگان زنان بوده‌اند

رئیس کمیسیون اصلاحات اداری:  در سه سال اخیر 16 درصـد استخدام‌شدگان زنان بوده‌اند

رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید در سه سال اخیر 16 درصد استخدام شدگان در ادارههای دولتی را زنان تشکیل میدهند.
نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیروز(دوشنبه، 21 عقرب) در کنفرانس ملی زنان(Afghan Women Summit 2018) در کابل گفت که این شمار از بانوان از طریق رقابتهای آزاد استخدام شده اند؛ در حالی که قبل از این تنها چهار درصد مستخدمین خدمات ملکی را زنان تشکیل میداد.
او افزود: «حرکت زنان در راستای بهبود وضعیت اجتماعی و توانمندی خودشان باعث گذار جامعه از وضعیت گذشته به سوی آینده روشن شده است. تلاش و شهامت اخلاقی زنان در قبال آینده خود و جامعه شان باعث شده است تا عملکردها در راستای ظرفیتسازی زنان مثمر واقع شود.»
به گفته او، همکاران بینالمللی افغانستان دیگر در مراودات سیاسی شان با حکومت افغانستان، حقوق زنان را به عنوان داعیه اصلی مد نظر ندارند. از همین رو خود زنان متوجه باشند تا معادلات سیاسی بر سرنوشت زنان تاثیر بد نگذارد.
رئیس کمیسیون اصلاحات اداری تاکید کرد که زنان نباید بهای عجله در صلح را بپردازند؛ زیرا صلحی که از پشت میز مذاکره در مسکو برمیخیزد، صلح دائمی نیست و دستاوردهای زنان را صدمه خواهد زد.
همچنین، الهامعمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی نیز در این برنامه گفت که زنان افغانستان اکنون از ظرفیتهای خوبی برخورداراند، بنا بر این استعداد و ظرفیت بانوان باید از حیطه پروژهها و انجیئوها بیرون شود تا زنان در ساختار نظام دولت و سکتورهای خصوصی فعالیت کنند.
او افزود که جنبشهای زنان در افغانستان، باید منسجم شود. به گفته او، در وضعیت فعلی هرچند توانایی اقتصادی زنان درکشور مناسب نیست، اما زنان توانستهاند با راهاندازی برنامههای کارا در تشبثات خصوصی پیشرفتهای خوبی داشته باشند.
رئیس تدارکات ملی گفت که این اداره جهت حمایت از زنان در عرصه اقتصادی، تصميم گرفته است تا 25 درصد  قراردادهای شان را به شرکتهایی بسپارند که زنان بيشتر در آنها مصروف کار هستند.
در همین حال، علیمیثم متین مسئول نهاد "الفا"(alpha: برگزار کنندهی این کنفرانس) گفت که زنان قبل از هر امر دیگری نیاز به ظرفیتسازی دارد؛ بنابراین نهاد الفا نشست پنج روزهای را برای 650 بانو از سراسر کشور در مرکز رسانههای حکومت در کابل دایر کرده است.
به گفته آقای متین، بانوانی که در این نشست شرکت کرده اند در رابطه به مشکلات عمده زنان در بخشهاى اجتماعی، تجارت خصوصی، دیپلماسی و هنر بحث میکنند و در آخر نشست، راهکارهایی را جهت بهبود اوضاع زنان و طرحهای عملی برای حمایت و دادخواهی از زنان ارائه میکنند.
این نشست به کمک چندین نهاد حامی زنان دایر شده بود و به صورت دوامدار همه سال تدویر مییابد، اداره تدارکات ملی کشور طرحهای آنها را حمایت مالی میکند. مهمترین دستاوردهایی که کنفرانس ملی زنان تاکنون داشته عبارت از شبیه سازی در بخش دیپلماسی و حمایت از بانوان مبتکر در عرصه تشبثات خصوصی بوده است. مسئولیت برگزاری، کارهای تخنیکی و مدیریت این نشستها را نهاد الفا به عهده دارد.