صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره توسعه بین‌المللی امریکا 36 میلیون دالر برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان کمک کرد

 اداره توسعه بین‌المللی امریکا 36 میلیون دالر برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان کمک کرد

ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی میگوید که اداره توسعه بینالمللی امریکا مبلغ 36 میلیون دالر را به منظور رسیدگی فوری به وضعیت بیجا شدگان داخلی کمک کرده است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، روز دوشنبه 21 عقرب در نشست فوقالعاده کمیته عالی مبارزه با حوادث، گفت که تمرکز دولت بر رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان ولسوالیهای مالستان، جاغوری ولایت غزنی، چهارسده و پسابند ولایت غور و خاک سفید ولایت فراه است.
حمله شورشیان گروه طالبان به ولسوالیهای مالستان و جاغوری ولایت غزنی و ارزگان خاص ولایت ارزگان، باعث شده است که صدها خانواده بیجا شوند و مناطق خودشان را ترک کنند.
نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور حوادث، نیز گفت که کمیته ولایتی غزنی مبلغ سه میلیون افغانی در اختیار دارد و به زودی به نیازمندان کمک خواهد شد.
وزیر دولت در امور پارلمانی بیان کرد: "ریاست امنیت ملی برای ۸۵۰ فامیل در ولسوالیهای مالستان و جاغوری مواد غذایی توزیع کرده است. موسسات بینالمللی هم تعهد کردهاند که ۲۱ میلیون دالر به بیجاشدگان حوادث اخیر کمک میکنند. موسسه UNHCR اطمینان داده است که ۱۶ هزار خیمه از دبی و مقداری هم از پاکستان به کابل انتقال میدهد تا برای بیجاشدگان توزیع شود."
نماینده سرهمیاشت نیز در این نشست گفت که این سازمان برای هزار فامیل مواد غذایی و غیرغذایی تهیه کرده است و به زودی به ولسوالیهای مالستان و جاغوری انتقال میدهد.
عبدالله عبدالله به وزارتهای امور حوادث، مهاجرین و ترانسپورت هدایت داد که انتقال و توزیع مواد غذایی، غیرغذایی و کمکهای نقدی را برای بیجاشدگان ولایتهای غزنی، فراه، غور و سرپل در اولویت قرار دهند و اقدام عاجل کنند.
گفتنی است که در رویدادهای امنیتی اخیر، هزاران نفر در کشور، از مناطق اصلی شان بیجا شدهاند. بر اساس آمارها، اکثر این بیجاشدگان از ولسوالیهای جاغوری و مالستان ولایت غزنی و ارزگان خاص ولایت ارزگان هستند.