صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: بادغیس، 21 هزار تن پسته تولید کرده است

وزارت زراعت: بادغیس، 21 هزار تن پسته تولید کرده است

وزارت زراعت و مالداری اعلام کرده است که در سال جاری خورشیدی به طور متوسط 21 هزار تن پسته در ولایت بادغیس تولید شده است.
این وزارت روز شنبه 19 عقرب، با نشر خبرنامهای به نقل از ریاست زراعت ولایت بادغیس نوشته است که "حاصلات پستهی بادغیس در سال ۱۳۹۴، نُوزده هزار تن بود، که امسال نسبت به آن سال، دو هزار تن افزایش را نشان میدهد."
بادغیس در تولید پسته، مشهورترین ولایت کشور است و به طور اوسط، هر کیلو پسته در بازارهای افغانستان در بدل ۸۰۰ تا یک هزار افغانی به فروش میرسد. پسته افغانستان، یکی از پستههای خوشنام جهان است.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که امسال، ۵۰ هکتار زمین را در بادغیس پسته بذر میکند که روند کار آن به سرعت ادامه دارد که باعث تقویت حاصلات در آینده خواهد شد.
این وزارت همچنین میافزاید که سالهای اخیر در بادغیس، ۹۸۵ هکتار جنگل پسته را احیا کرده است که در پایان امسال، این رقم به یک هزار و ۳۵ هکتار میرسد.
به نقل از خبرنامه، عبدالتواب تائب رئیس زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس، با بر شمردن شماری از مشکلات، میگوید: تأمین امنیت جنگلها و منابع طبیعی، کوتاه کردن دست افراد زورمند از نقاط و مناطق مختلف جنگلهای پسته، بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به اهمیت جنگلها و منابع طبیعی، رها نکردن حیوانات در بین جنگلها و منابع طبیعی، و معرفی بدیل سوخت به مردم؛ میتواند در گسترش هر چی بیشتر تولیدات پستهی بادغیس اثرگذار باشد.
او گفت که ۹۰ تن از مأموران این ریاست، در بخش محافظت از جنگلهای پسته در این ولایت کار میکنند.
بادغیس نزدیک به سیهزار هکتار جنگل پسته دارد که کمتر از یک قرن پیش مساحت این جنگلها به نود هزار هکتار میرسید اما به دلیل قطع بیرویه درختان، این مقدار کاهش یافته است. اکثر مردم، شب هنگام درختان پسته را قطع میکنند و برای استفاده سوخت به خانههایشان میبرند.