صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دنمارک 50 میلیون دالر به منظور مبارزه با فساد و تقویت حقوق بشر کمک کرد

 دنمارک 50 میلیون دالر به منظور مبارزه با فساد و تقویت حقوق بشر کمک کرد

موافقتنامه همکاریهای انکشافی به ارزش مجموعی ۳۳۰ میلیون کرون دنمارکی (۵۰ میلیون دالر امریکایی) میان وزارت مالیه و سفیر کشور دنمارک به امضاء رسید.
وزارت مالیه روز سهشنبه 15 عقرب، با نشر خبرنامهای به نقل از مقامهای دنمارکی نوشته است که تمرکز اصلی این برنامه در بخش تقویت حقوق بشر و مبارزه علیه فساد است.  به نقل از خبرنامه؛ اولا پیترسن تورنیس، وزیر همکاریهای انکشافی دنمارک گفت: "با امضای این موافقتنامه جدید، ما با حکومت افغانستان و جامعه مدنی در ایجاد یک دولت مؤثر دموکراتیک، شفاف و پاسخگو همکاری میکنیم. تمرکز اصلی این برنامه در بخش تقویت حقوق بشر و مبارزه علیه فساد است. همچنان برنامه متذکره سکتور خصوصی، زراعت و تعلیم و تربیت را حمایت میکند که یک مشوق اساسی برای حصول اطمینان از یک افغانستان با ثبات و خودکفا است."
او افزود، کمک دیروزی نشانگر حمایت قوی دنمارک از افغانستان در یک موقع حساس است. من خرسندم که با وجود چالشهایی که افغانستان با آن مواجه است شاهد پیشرفتهایی نیز در زمینه حقوق زنان و تعلیم و تربیه هستیم.
خانم تورنیس همچنین ضمن خرسندی از امضای این موافقنامه، گفت که افغانستان یکی از بزرگترین دریافت کننده کمکهای انکشافی و بشردوستانۀ دنمارک بوده که بودجه انکشافی سالانه این کشور برای افغانستان تقریبا ۷۰ میلیون دالر  امریکایی است.
کشور دنمارک در طی ۱۵ سال گذشته در بخش برنامههای ملی انکشافی کشور کمکهای فراوانی کرده است. محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در این نشست گفت: حکومت افغانستان از کمک کشور دنمارک در حمایت از افغانستان برای ایجاد یک دموکراسی پایدار صمیمانه قدردانی میکند.
آقای قیومی افزود، موافقتنامۀ انکشافی سالهای ۲۰۱۸-۲۰۲۰ با حمایت از بخشهای حکومتداری خوب، سکتور زراعت و تحصیلات، حکومت افغانستان را برای دستیابی به کارآیی و خود کفایی کمک میکند.
وزارت مالیه در خبرنامهاش همچنین نوشته که مشارکت دنمارک در افغانستان شامل چهار محور بهم پیوسته میشود که برنامههای انکشافی در صدر آن قرار دارد.
همچنان این کشور در بخشهای کمکهای مالی برای نیروهای امنیتی از طریق صندوق وجهی صلح و ثبات، کمکهای بشر دوستانه برای بازگشت و ادغام مجدد مهاجران و بیجاشدگان داخلی و مشارکت ۱۶۰  نظامی این کشور جهت آموزش و مشاوره در چارچوب ماموریت حمایت قاطع با افغانستان همکاری میکند.
وزارت مالیه نوشته که کمکهای دنمارک برای افغانستان در مطابقت با چارچوب ملی صلح و انکشاف این کشور قرار دارد که هدف آن کاهش فقر با تمرکز بر تقویت سکتور خصوصی است که از طریق ده برنامه دارای اولویت تطبیق میشود.