صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاليسى محافظت از زنان در شرايط جنگ و حالات اضطرارى ايجاد مي شود

 پاليسى محافظت از زنان در شرايط جنگ و حالات اضطرارى ايجاد مي شود

  وزارت امور زنان مى گويد که کار روى تهيه مسوده «پاليسى محافظت از زنان در شرايط جنگ و حالات اضطرارى» جريان دارد و به زودى نهايى خواهد شد. سپوژمى وردک معين مسلکى و پاليسى اين وزارت، دیروز در نشستى که به منظور بحث و تبادل نظر روى مسوده پاليسى يادشده در کابل تدوير يافته بود، گفت که به دليل نبود پاليسى، به زنان متضرر از جنگ، نسبت به مردان کمتر توجه صورت گرفته است.
وى افزود: «طور مثال بيجا شدگان ولايت کندز، مه خودم شاهد بودم که بيشتر کمکها اول براى مردان توزيع مى شد و بيوه زنانی بودند که بسيار کم کمکها را در يافت مىکردند و حتى مورد سوء استفاده جنسى قرار مىگرفتند.»
همچنان او بدون ارائه جزئيات گفت که برخى زنان متضرر از جنگ، مورد سوء استفاده  جنسى قرار گرفته و نياز بود که همچو يک پاليسى ساخته شود.
به گفته او ايجاد سرپناه هاى موقتى براى زنان متضرر از جنگ و معروض به خطر، حمايت روحى و روانى از آنان، توزيع يکسان کمکها، تخصیص بودجه اختصاصى براى رسيدگى به زنان در حالات عاجل، از موارد مهم موجود در اين پاليسى هستند.
وى گفت که اين پاليسى، از سوى وزارتهاى امور داخله، دفاع ملى، امور زنان، عدليه، امور مهاجرين، صحت عامه، رياست امنيت ملى و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، اداره مستقل ارگانهاى محل و جمعيت هلال احمر افغانى، عملى خواهد شد.
وزیر امور زنان گفت که اين پاليسى، به زودى نهايى و به مرحله اجرا گذاشته می شود.