صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صندوق حمایت از خبرنگاران دوباره گشایش یافت

صندوق حمایت از خبرنگاران دوباره گشایش یافت

صندوق حمایت از خبرنگاران با حضور رئیس‌‌جمهور، معاون دوم رییس جمهور و اعضای کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها، دوباره گشایش یافت.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌‌ای نوشته است که رئیسجمهور غنی دیروز(سهشنبه، 24 میزان) در مراسم گشایش دوبارهی صندوق حمایت از خبرنگاران پنج میلیون افغانی از بودجه شخصیاش و ۱۰ میلیون افغانی از بودجۀ حکومت به این صندوق کمک کرد.
رئیسجمهور بر رسیدگی به خانوادههای شهدای رسانهها از طریق صندوق حمایت از خبرنگاران تاکید کرد و گفت که مالکان رسانههای خصوصی قانون کار را عملی نکرده اند، از آنان خواست تا در احیای صندوق حمایت از خبرنگاران سهم بگیرند و برای کارمندان شان بیمه درنظر بگیرند.
رئیس جمهور در این مراسم آزادی بیان را تهداب تحکیم و توسعۀ حقوق شهروندی دانسته، پیشنهاد کرد که لیست شهدای خبرنگار را ترتیب و ارائه نمایند تا به نامشان سرک و منار آزادی مسما گردد.
رئیسجمهور در محفل گشایش صندوق حمایت از خبرنگاران، از تلاشهای سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و اعضای کمیتۀ مشترک دراین راستا تشکر کرد و این روز را یک روز خاص توصیف کرده گفت که قانون اساسی ما موجب تقویت آزادی بیان، وصل ملت، تحکیم پایههای نظام و مردمسالاری میشود.
 در همین حال، استاد سرور دانش معاون دوم رئیسجمهور گفت که در ۱۴ سال اخیر، حکومت در عرصۀ آزادی بیان دستاوردهای خوبی داشته است و قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان، در جهان مقام نخست را دارد.
همچنین در جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که روز دوشنبه به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری تدویر یافته بود، طرزالعمل کمیتۀ مشترک حکومت و رسانهها مورد بحث قرار گرفت و پس از ارائۀ نظر اعضای جلسه، مورد تأیید قرار گرفت و تأکید شد که این طرزالعمل در آینده پس از بررسیهای لازم، تبدیل به مقرره خواهد شد. در این زمینه به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده شد که این طرزالعمل پس از طی مراحل رسمی اداری، جهت نهاییسازی در اختیار وزارت عدلیه قرارداده شود.
این در حالی است که براساس آمارهای ارایه شده توسط کمیته مصئونیت خبرنگاران در چهار سال اخیر ۵۴۹ مورد خشونت علیه خبرنگاران ورسانه ها ثبت شده است. طی این سال ها ۵۶ خبرنگار کشته شده اند و این مسأله در سال های اخیر روند صعودی داشته است؛ چنانچه تنها در سال جاری 13 خبرنگار در حوادث مختلف کشته شده اند.