صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور واردات زعفران را ممنوع کرد

رئیس جمهور واردات زعفران را ممنوع کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور، به هدف «حفظ جایگاه جهانی، پایداری کیفیت، ارزشافزایی و گسترش تولید زعفران افغانستان» واردات زعفران و پیاز زعفران را منع کرد.
وزارت زراعت روز یکشنبه 15 میزان با نشر خبرنامهای نوشته است که تصمیم منع واردات زعفران و پیاز آن، پس از پیشنهاد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به ریاست جمهوری گرفته شده است.
وزارت زراعت در پیشنهادش به ریاست جمهوری ابراز کرده است: "از آنجایی که ورود و قاچاق زعفران و پیاز آن به داخل کشور در سالهای اخیر باعث بعضی دشواریها شده، این موضوع یکی از موانع عمده در راستای توسعه کشت و صادرات زعفران است؛ واردات و قاچاق زعفران و پیاز آن، دستآوردهای چشمگیر پروژهی توسعه کشت زعفران افغانستان را متأثر میسازد و باعث کاهش تولید و کاهش علاقهمندی دهقانان به کشت آن میشود."
به نقل از خبرنامه وزارت زارعت، اتحادیهی ملی زعفرانکاران افغانستان نیز چندی قبل در دیدار با رئیس جمهور خواهان منع واردات زعفران و پیاز زعفران به کشور شده بودند.
همچنان وزارت زراعت میگوید که واردات زعفران و پیاز آن، باعث کاهش ارزش زعفران افغانستان، ورود و شیوع بیماریهای گیاه زعفران و اُفت این صنعت در حال صعود میشود.
به گفتهی مسئولان وزارت زراعت، زعفران افغانستان، اعتبار «مقام نخست بهترین کیفیت» را دارا است و ورود زعفران و پیاز زعفران خارجی، باعث میشود که زعفران بدکیفیت، به نام زعفران افغانستان، به بیرون صادر شود و باعث لکهدار شدن نام نیک افغانستان در این زمینه شود.
چندی قبل وزیر زراعت در مجلس نمایندگان گفته بود که سالانه حدود پنج تن زعفران سایر کشورها، که دارای کیفیت پایین است، به صورت قاچاقی و بنام زعفران افغانستان، صادر میشود. اکنون ریاست جمهوری تصمیم گرفته است که برای جلوگیری از قاچاق زعفران کم کیفیت بنام زعفران افغانستان، واردات زعفران به کشور ممنوع شود.