صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ: کنترل حریم فضایی افغانستان را پس از ۲۶ سال به‌دست گرفتیم

ارگ: کنترل حریم فضایی افغانستان را پس از ۲۶ سال به‌دست گرفتیم

ریاست جمهوری از افتتاح یک سیستم رادار پیشرفته در میدان هوایی بینالمللی 'حامد کرزی ' در کابل، پایتخت خبر داده است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفته با استفاده از این سیستم، کنترل فضایی کشور که از ابتدای ۱۳۷۱ به این طرف در دست افغانها نبود، توسط خود آنها صورت خواهد گرفت.
او به بی بی سی گفته که با این رادار پیشرفته که در کمتر کشوری وجود دارد، بر کل فضای افغانستان کنترل خواهند داشت.
به گفته وی، دولت امیدوار است با استفاده از این سیستم، از فضای افغانستان به عنوان یک چهارراه اقتصادی در منطقه استفاده شود و درآمد و تجارت هوایی در کشور افزایش یابد.
محمود شاه حبیبی، رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این سیستم شامل شبکهای است که در ۳۶ منطقه در سراسر افغانستان نصب شده و از طریق آن تمام حریم فضایی افغانستان کنترل میشود.
به گفته او، هزینه ابتدایی این سیستم حدود ۳۰ میلیون دالر بوده و سالانه به ۱۰ میلیون دالر بودجه برای حفظ و مراقبت آن نیاز است.
آقای حبیبی میگوید که انتقال کنترل حریم فضایی افغانستان از نیروهای ناتو و آمریکایی در اوایل سال ۲۰۱۶ به دولت افغانستان صورت گرفته بود اما تاکنون خارجیها نیز در مدیریت این بخش همکار افغانها بودند.
او میگوید: "قبلا در بخش کنترل حریم فضایی خارجیها هم کار میکردند و فعلا افغانها آموزش دیده و در حال آموزش هستند، حالا امور بیشتر آن به دست افغانها است و اکنون هم ظرفیت سازی ادامه دارد."
آقای حبیبی میگوید در چند ماه گذشته این اداره از این سیستم به گونه آزمایشی استفاده کرده و این پروژه رسما افتتاح شد.
به گفته وی، با استفاده از این رادار، هر طیارهای که وارد فضای افغانستان شود، دیده و کنترل میشود و این سبب مصون شدن حریم فضایی این کشور میشود.
آقای حبیبی میگوید این رادار غیرنظامی است که ممکن شماری از طیارههای نظامی با سیستمهای پیشرفته را نبیند و رادار نظامی نیز به زودی فعال خواهد شد.
او افزود که با فعال شدن این سیستم، فیس عبور از حریم فضایی افغانستان افزایش یافته و درآمد این بخش دولت افغانستان از چهل میلیون دالر اکنون به هفتاد میلیون دالر افزایش یافته و در یکی دو سال آینده با افزایش ترافیک تا ۲۰۰ میلیون دالر هم افزایش خواهد یافت.