صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مظاهره کنندگان در میدان شهر شاهراه های کابل - غزنی و بامیان را مسدود کرده اند

مظاهره کنندگان در میدان شهر شاهراه های کابل - غزنی و بامیان را مسدود کرده اند

شماری از باشندگان ولایت میدان وردک، در واکنش به عدم پذیرفته شدن خواست های شان، شاهراه های کابل – غزنی و بامیان را در میدان شهر مسدود کرده اند.
به گزارش پژواک، مظاهرکنندگان متذکره که ساکنین ولسوالی های نرخ، جلریز، بهسود اول و بهسود دوم اند و رقم شان به هزاران تن بالغ می شد، دیروز (۱۷ اسد) درمقابل تالار غازی کریم خان مربوط میدان شهر، شاهراه های کابل – غزنی و بامیان را مسدود کرده و بر سرک ها کانتینر گذاشتند.
آنها از سه هفتۀ گذشته بدینسو، تظاهرات و اعتراضات را راه اندازی نموده، ابتدا دروازه های مقام ولایت و چند ریاست را مسدود کردند، سپس به اساس تقاضای هیئت اعزامی رییس جمهور، دروازه های ادارات را دوباره گشودند؛ اما خیمه اعتراضی شان را به حال برافراشته نگهداشتند.
خواست های آنان شامل حق دادن در ادارت دولتی برای اهالی مناطق متذکره، تاسیس پوهنتون درمیدان شهر و بربنیاد قانون اساسی مسمی کردن این ولایت به میدان وردک اند.
آنها می گویند که درتذکره های جدید الکترونیکی، پاسپورت ها و مکاتیب دولتی، صرف کلمه ( وردک) نگاشته می شود.
محمدخالد کریمزی یکتن از ناظمین مظاهره کنندگان  گفت که دولت با پذیرفتن خواست های آنها موافقت کرده بود؛ اما اکنون ازآن انصراف ورزیده است.
موصوف علاوه کرد تا زمانیکه خواست های آنان پذیرفته نشود، آنها این راه را باز نمی کنند و به اعتراض های شان ادامه خواهند داد.شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی، حکومت را به سهل انگاری متهم کرد و گفت که هیئت اعزامی ریاست جمهوری، با ایشان تعهد نموده بود که زمینه ملاقات با رییس جمهور را برای آنها مساعد می کند که تاکنون چنین کارى را نکرده است.
به قول مذکور، بعد از این نه تنها که راه ها را باز نخواهند کرد، بلکه به تحرکات مدنی خود به شیوه های دیگر ادامه خواهندداد. موصوف علاوه کرد که شورای امنیت کشور، هیئت ۱۵ نفری آنها را دعوت کرده بود، بعد ازبحث درآنجا، در مورد آینده فیصله می کند.
شایان ذکراست که به سبب انسداد راه، صدها موتر درمنطقه کوتل میدان شهر و به طرف ولایت بامیان متوقف مانده و مردم با مشکلات زیاد مواجه اند.