صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در سال جاری حدود نیم میلیون افغان خاک ایران را ترک کرده‌اند

در سال جاری حدود نیم میلیون افغان خاک ایران را ترک کرده‌اند

بنا به گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، در چند ماه گذشته حدود نیم میلیون نفر از افغانهای مقیم ایران به افغانستان بازگشتهاند. علت بازگشت کارگران افغان کاهش ارزش واحد پولی ریال در بازارهای بینالمللی است.
سازمان جهانی مهاجرت (IOM ) در گزارشی که روز سهشنبه ۷ آگست(۱۶ اسد) منتشر کرده است از بازگشت تعداد زیادی از افغانهای مقیم ایران به کشورشان خبر داده است.
تنها تا اول ماه آگست امسال تعداد افغانهایی که خاک ایران را ترک کردهاند بیش از ۴۴۲ هزار نفر گزارش شده است. این تعداد تقریبا برابر با مجموع تعداد افغانهایی است که در سال گذشته میلادی از ایران خارج شدهاند.
در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۴۶۶ هزار نفر از افغانها خاک ایران را ترک کرده بودند.
آمار منتشر شده از سوی سازمان بینالمللی مهاجرت مربوط به شمار افغانهایی است که نام آنها از سوی این سازمان به عنوان مهاجر در ایران ثبت نشده است. در واقع این افغانها کسانی هستند که بدون اوراق شناسایی معتبر در ایران کار و زندگی میکردند.
بنا به گزارش مقامات مسئول ایران یک میلیون و نیم تا دو میلیون مهاجر افغان دیگر بدون اوراق هویت در ایران زندگی میکنند.
سعید بیات، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت تهران، سرطان سال جاری با اشاره به جمعیت حدود سه میلیون نفری "اتباع بیگانه" در ایران گفته بود که نیمی از این افراد که اکثرا افغان هستند، به شکل مجاز و نیم دیگر به شکل "غیرمجاز" در ایران زندگی میکنند.
در گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت آمده است که علت بازگشت گروهی افغانها، بحران اقتصادی موجود در ایران و بیارزش شدن ریال است.
خبرگزاری آلمان در توضیح وضعیت اقتصادی ایران نوشته است که ریال از اول سال جاری میلادی دو سوم ارزش خود را در مقابل دالر آمریکا و یک پنجم ارزش خود را در مقابل "افغانی" از دست داده است.
کارگران افغان برای یافتن کار ایران را به مقصد ترکیه یا امارات نیز ترک کردهاند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در جوزا ماه ۹۶ افغانها با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، بزرگترین جمعیت مهاجر در ایران را تشکیل میدادند. محل زندگی آنها عمدتا ولایتهای تهران، خراسان رضوی و قم است. افغانها در ایران بیشتر به کارهای سخت و توانفرسا مشـغول بوده و هستند.
در بحران کنونی اقتصادی ایران تعداد زیادی مشاغل خود را از دست دادهاند. کارگران افغان مقیم ایران، به عنوان کسانی که در پایینترین ردههای اقتصادی به کار مشغولاند، بیش از پیش در خطر بیکاری قرار گرفتهاند.