صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعه اسناد مصؤن افغانستان گذاشته شد

سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعه اسناد مصؤن افغانستان گذاشته شد

سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعه اسناد مصؤن افغانستان توسط محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و والتر هاسمن، سفیر آلمان برای افغانستان گذاشته شد.
هدف از ایجاد این مطبعه، چاپ تمام اسناد مصؤن دولتی مطابق استندردهای بینالمللی است و به کمک تخنیکی کشور آلمان اعمار میشود. همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، روز چهارشنبه 17 اسد هنگام تهداب گذاری این مطبعه گفت: "خوشبختانه امروز سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعه اسناد مصؤن به همکاری کشور آلمان گذاشته شد و شاهد آغاز رسمی کار ساختمان این مرکز آموزشی می باشیم". 
وی افزود: پروژۀ طبع اسناد مصؤن  توانائی چاپ تمام اسناد دولتی مانند پاسپورت، تذکره های الکترونیکی، کارتهای هویت پرسونل دولتی و تمام اسناد مهم کاغذی را با کیفیت غیر قابل تقلب مطابق به استندردهای بین المللی در داخل کشور خواهد داشت.
والتر هاسمن، سفیر آلمان برای افغانستان که در این مراسم حضور داشت، گفت: "در آخرین روزهای کاریام در افغانستان، بسیار خوشحالم که در مراسم تهداب گذاری مطبعه اسناد مصؤن اشتراک میکنم و شاهد پیشرفت این پروژه هستم."
او افزود، هنگامیکه کار این مرکز چاپ اسناد دولتی کامل شود، حکومت افغانستان ظرفیت آن را پیدا میکند که اسناد محرمانۀ خویش را به چاب برساند.
به گفتهی او، این پروژه یک مودل خوب از همکاریهای افغانستان و آلمان است نه تنها به دلیل بودجۀ که توسط حکومت فدرال آلمان و افغانستان فراهم شده است، بلکه همکاری نزدیک میان مطبعۀ اسناد مصؤن افغانستان و مؤسسات مربوطۀ آلمان را نیز نشان میدهد.
پروژۀ مطبعۀ اسناد مصؤن افغانستان به ارزش حدود ۷۰ میلیون یورو مشترکاْ توسط حکومت افغانستان و آلمان عملی میشود. در این پروژه اعمار تعمیر جدید، زمین مناسب و امنیت، مسئولیت وزارت مالیه و تهیه ماشینها، تجهیزات، طراحی و دیزاین تعمیرات جدید، کنترول کیفیت و ارتقاء ظرفیت کارمندان، مسئولیت کشور آلمان است که تا اکنون در بخشهای متذکره پیشرفتهای قابل ملاحظه صورت گرفته است.