صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌ جمهور: مقامات و کارمندان دولتی از مداخله در انتخابات خودداری کنند

رئیس‌ جمهور: مقامات و کارمندان دولتی از مداخله در انتخابات خودداری کنند

رئیس جمهور غنی در پی دیدار با شماری از بزرگان سیاسی کشور، طی یک فرمان به مقامات و کارمندان دولتی دستور داده است که از مداخله در انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالی، خودداری کنند.
آقای غنی دیروز سه شنبه 16 اسد، این فرمان را صادر کرده است. او گفته است که به تأسی از حکم فقره یک ماده دهم قانون انتخابات، به منظور حفظ بیطرفی کارمندان دولتی، تأمین امنیت بهتر انتخابات، جلوگیری از بینظمی و سوء استفاده در روند انتخابات و زمینه سازی برای سهمگیری فعال و مؤثر رأیدهندگان در پروسه انتخابات، این فرمان را صادر کرده است.
در این فرمان به مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی اعم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منسوبین ستره محکمه دستور داده شده که از مداخله در "روند انتخابات شورای ملی و شورایهای ولسوالی" خودداری کنند.
آقای غنی همچنین گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی مکلفاند که امنیت مراکز انتخاباتی را تأمین کنند، اما نمیتوانند "خودسرانه" و بدون اجازه مسئولین مراکز انتخاباتی، به مراکز ثبتنام، مراکز رایگیری و مراکز شمارش آراء، وارد شوند.
بر اساس این فرمان رئیس جمهور، انتقال اسلحه به مراکز ثبت نام رای دهندگان، محلات رای دهی و مراکز شمارش آراء ممنوع است. به نیروهای امنیتی کشور نیز دستور داده شده که از ورود محافظان مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی و اشخاص مسلح غیر مسئول به مراکز ثبت نام رای دهندگان، محلات رای گیری، مراکز شمارش آراء و سایر محلاتی که به نحوی با روند انتخابات پیوند داشته باشند، جلوگیری کنند.
آقای غنی در این فرمان به وزارت امور داخله دستور داده است که تعداد بیشتر پولیس زن را برای مشارکت بیشتر زنان در انتخابات و تامین امنیت آنها، در مراکز انتخاباتی، بگمارد.
کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی نیز مؤظف هستند که از وقوع هر نوع مداخله مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی در روند انتخابات، به مراجع ذیربط اطلاع دهند و  نهاد های امنیتی و دفاعی نیز مؤظف شدهاند تا متخلفین را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
ارگ ریاست جمهوری دیروز اعلام کرد که رئیس جمهور در جریان هفته گذشته با شماری از بزرگان سیاسی به صورت جداگانه دیدار کرده و در مورد صلح، آتشبس، انتخابات و سایر موضوعات جاری کشور، گفتگو و مشوره کرده است.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، بعد از ظهر دیروز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در این دیدارها ، بزرگان سیاسی کشور بر شفافیت انتخابات تأکید کردهاند و رئیس جمهور نیز وعده داده که جلو مداخله مقامات دولتی در انتخابات را میگیرد و به این منظور این فرمان را صادر کرده است.
انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالی کشور قرار است در 28 ماه میزان سال جاری برگزار شود. حکومت بارها تأکید کرده که این انتخابات را در زمان معین آن برگزار میکند، اما نگرانیهای از عدم تأمین امنیت انتخابات و مداخله و تقلب در انتخابات، وجود دارد.