صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خواجه عمری: آموزش در پوهنتون‌ها باید بر محور کار آفرینی تنظیم شود

خواجه عمری: آموزش در پوهنتون‌ها باید بر محور کار آفرینی تنظیم شود

وزیر تحصیلات عالی کشور میگوید که پوهنتونهای دولتی و خصوصی باید آموزشهای خود را در محور کار آفرینی و تحقیقات مورد نیاز کشور سازمان دهی کرده و زمینه انجام کار عملی را به محصلین فراهم سازند.
نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی کشور روز سهشنبه در نشستی که زیر نام "نیاز سنجی رشتههای تحصیلی در سکتور دولتی و خصوصی" در کابل برگزار شده بود از نهادهای دولتی و خصوصی نیز خواست تا نیازمندیهایشان در بخش نیروی بشری را با این وزارت شریک سازند.
وی گفت: "بررسیها و اطلاعات ما نشان دهنده وضعیت ناگوار بازار کار در کشور است از یک سو در تعداد محدود از بستها هزاران تن از جوانان لیسانس و ماستر خود شانرا کاندید مینمایند، از سوی دیگر تعدادی از بستهای فراوان در برخی ادارات یا به دلیل نبود کادر مسلکی سالها فاقد متصدی هستند و یا هم با گماشته شدن افراد غیر مسلکی مؤثریت لازم را در حوزههای خود ندارند."
آقای خواجه عمری میگوید که این وزارت برای تقدیم نمودن افراد مجرب و متخصص برنامههای کاری خود را از آموزش محور به تحقیق محور و همچنان کار آفرین سازماندهی کرده است.
نجیب الله خواجه عمری این اظهارات را در نشستیکه زیر نام "نیازسنجی رشتههای تحصیلی در سکتور دولتی و خصوصی" به شرکت نمایندگان ۶۹ نهاد دولتی ۴۴ نهاد خصوصی ۳۲ پوهنتون ، شش نهاد خارجی و کارکنان وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود بیان کرد.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگویند که شرکت کنندگان در این نشست به شکل تخصصی در گروپهای مختلف کار میکنند تا مشخص نمایند که در نهادهای دولتی و خصوصی به کدام رشتههای تحصیلی نیاز است. جمیل دهزاد یکی از کارمندان بخش بورسیههای وزارت تحصیلات عالی به رادیو آزادی گفته که در این نشست همچنان روی این کار میشود تا کشورها بورسیههای شانرا مطابق بازار کار به افغانستان بفرستند. از سوی هم بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که آنان نیز پالیسی تدوین شده وزارت تحصیلات عالی در بخش بورسیهها به خارج را به همین مقصد با سفارت خانهها شریک میسازند.
در این حال کارشناسان بخش اقتصادی کشور نیز بیکاری و خراب بودن بازار کار در کشور را نگران کننده میخوانند.
اما عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان میگوید، وزارت تحصیلات عالی از اقدامیکه در خصوص بازار کار روی دست گرفتهاست باید نظارت و مدیریت بهتر داشته باشد.
وی افزود: "به شکل عمومی یک کار نیک است اما زمانیکه نظارت و مدیریت درست موجود باشد بعداً گفته میتوانیم که برنامههای وزارت تحصیلات عالی به صورت موفق به پیش میرود."
آقای واحدیار میگوید که در حال حاضر گنجایش پذیرش افراد در نهادهای دولتی محدود است و نیاز است تا سکتور خصوصی در قسمت جذب جوانان تحصیل کرده همکاری نماید.
پیش از این مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور گفته بود که سالانه ۴۰۰ هزار تن از مدارس و ۲۰۰ هزار تن از پوهنتونها فارغ شده وارد بازار کار افغانستان میشوند. با توجه به اینکه جوانان و محصلین در دوران تحصیل زمان و پولشان را مصرف میکنند اما پس از فراغت بیکار میشوند.