صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: هیچ تصمیمی در پشت پرده گرفته نمی‌شود

غنی: هیچ تصمیمی در پشت پرده گرفته نمی‌شود

  رئیس جمهور غنی می گوید که مالکیت پروسههای ملی به شمول انتخابات، اصلاحات و صلح، در دست افغانها است و هیچ تصمیمی در پشت پرده گرفته نمیشود.
در خبرنامه اگر ریاست جمهوری آمده است که محمداشرف غنی رئیسجمهور، عصر دیروز با شماری از فعالان جامعۀ مدنی در ارگ دیدار کرد.
در این دیدار، زهرا موسوی، زمانگل دهاتی و فاضله سروش به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و پیشنهادات مشخص و نیز نگرانیهای شان را در خصوص برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اصلاحات در نهادهای ملکی و نظامی، صلح و آتشبس، با رئیسجمهور شریک ساختند.   آنان در صحبتهایشان از برنامههای انکشافی حکومت در عرصههای مختلف حمایت کردند و ضمن تأکید بر نهادینهساختن دموکراسی، جلوگیری از مداخلۀ زورمندان و اشخاص دولتی، مدیریت درست صلح و آتشبس احتمالی و اصلاحات در نهادهای ملکی و نظامی، خواهان نقشدادن به جامعۀ مدنی در همه پروسهها به خصوص صلح، با توجه به فرصتها و چالشهای داخلی و خارجی شدند.
سپس، رئیسجمهور کشور از فعالان مدنی تشکر کرد که نگرانی و پیشنهادات شان را در خصوص پروسههای ملی به شمول انتخابات، صلح و اصلاحات شریک ساختند.
وی اضافه نمود:" وضعیت تغییر کردهاست، چهارسال قبل دورۀ انزوا و نا امیدی بود؛ اما اکنون میان امید و نا امیدی در تعادل قرار داریم، حالا افغانستان به سطح منطقوی و بینالمللی در انزوا قرار ندارد."
غنی افزود که مالکیت پروسههای ملی به شمول انتخابات، اصلاحات و صلح، در دست افغانها است و پروسۀ اصلاحات، هدفمند و مشورتی شدهاست که شوراهای عالی نمونۀ آن میباشد و تصامیم پشت پرده نه، بلکه با حضور جمع که نمایندۀ جامعه مدنی نیز حضور دارد، اتخاذ می گردد.
رئیسجمهور با اشاره به پروسۀ صلح گفت:"صلح قیمت دارد و باید معلوم نماییم که به کدام قیمت صلح میخواهیم، صلاحیت فیصلۀ این قیمت را من ندارم، برای صلح ناپایدار باید مردم قیمتی را فیصله نکنند که فردا همه پشیمان شویم، هرتفاهم صلح، حمایت مردمی میخواهد که این، در روز روشن و با حضور همه انجام خواهد شد."
رئیسجمهور غنی، اصلاحات را در پولیس مهمخوانده، می گوید که بالای پولیس مصرف زیاد شدهاست؛ بهخاطری نتیجهبخش نبودهاست که طرحهای اصلاحی را بهجای افغانها، خارجیها عملی ساختند.وی از جامعۀ مدنی خواست که اعمال پولیس را نظارت کنند و به مدنیساختن آن کمک نمایند.