صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقال حجاج از افغانستان به عربستان امروز آغاز مي شود

 انتقال حجاج  از افغانستان به عربستان امروز آغاز مي شود

  وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور مى گويد که قرار است امروز روند انتقال حجاج از افغانستان به عربستان سعودى آغاز شود.
ناصرالدین دریځ رئیس نشرات اين وزارت، به پژواک گفته که قرار است حوالى ساعت ٥ صبح امروز شنبه 23 سرطان، نخستين پرواز و ساعت ٦ عصر دومین پرواز این روند، از میدان هوایی بین المللی کابل انجام شود.
به گفته او قرار است در این دو پرواز، حدود ۷۰۰ زائر مربوط زون مرکز کشور، به عربستان سعودی انتقال داده شوند.
به گفته وی، امسال سى هزار تن از افغانستان براى اداى فريضۀ حج به عربستان سعودى مى روند و مسئولیت انتقال آنها امسال به شرکت خصوصی کام ایر داده شده است. وى گفت که روند انتقال زائرين، در مدت بيش از يک ماه تکميل مى شود.