صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیلاب‌های اخیر در ولسوالی امام صاحب کندز بیش از ۱۰۰۰ خانه را تخریب کرده‌است

سیلاب‌های اخیر در ولسوالی امام صاحب کندز بیش از ۱۰۰۰ خانه را تخریب کرده‌است

سیلابهای اخیر در ولسوالی امام صاحب کندز بیش از ۱۰۰۰ خانه را تخریب کردهاست.
بهگفتۀ رئیس شورای ولایتی کندز، بر اثر سرازیر شدن سیلابهای موسمی در قریهجات گُنبد، مجر، ناصریها، مهمندها، زردکمر، کنجگ، جوی بیگم، قطر بلاق، بیشکپه و در برخی ساحاتِ دیگر ولسوالی امام صاحب کندز بیش از ۱۰۰۰ هزار منازل مسکونی و همچنین بیش از ۴۰۰۰ هزار جریب زمین زراعتی مردم تخریب شدهاست.
باشندهگان ساحاتِ یاد شده نیز ادعا دارند که سیلابهای اخیر خسارات هنگفتِ مالی را برای آنان وارد کردهاست و از حکومت میخواهند تا به مشکلات آنان به موقع رسیدهگی کند.
به گزارش رادیو آزادی، سلطان محمد، خال مُراد و دوست محمد سه تن از باشندهگان ولسوالی امام صاحب کندز در خصوص خسارات سیلاب گفت: "سیلاب اینجا آمد ما مردم را خیلی خراب کرد و من این خانه را تازه آباد کرده بودم، این سیل خراب کرد، ما مردم را دربهدر کرد."
از سوی هم محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز میگوید که سرازیر شدن سیلابهای موسمی در ولسوالی یاد شده خسارات هنگفتِ مالی را به باشندگان ۱۵ قریه وارد کردهاست.
او افزود:"در ولسوالی حضرت امام صاحب، سیلاب در حدود ۲۰ قریه سرازیر شدهاست و در حدود ۱۵۰۰ خانه مسکونی مردم تخریب شدهاست و در حدود ۴۰۰۰ جریب زمین مردم را تخریب کرده که در عمل گندم کشت بود همه را سیلاب زیر کردهاست." آقای ایوبی از نهادهای دولتی و غیر دولتی میخواهد که هرچه زودتر به مشکلات مردم رسیدگی کنند.
از جانب دیگر میرآقا اعتبار رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در کندز میگوید، آنان کمکهای ابتدایی را که شامل مواد خوراکی میشود به آسیب دیدهگان سیلاب رسانده اند و به زودی به تمامی مشکلات آنان رسیدهگی خواهد شد.
او افزود: "شما شاهد بودید که ما برای مردم متضرر یک عراده اسکواتور گرفتیم و یکصد بکس گبیون برایشان انتقال دادیم و سه هزار بوجی برایشان دادیم و همچنین ۵ عراده وسایط را بهخاطر تحکیمات و ترمیم ساحات به منقطه اعزام کردیم."
بهگفتۀ مردم همه ساله در ولسوالی امام صاحب کندز بر اثر طغیان آب دریای آمو ساکنان این ولسوالی متضرر میشوند، اما خساراتی که بر اثر سیلابهای اخیر موسمی به مردم این ولسوالی وارد شدهاست را بیسابقه میخوانند.