صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته قـوانین کابینه طرح قانون امور ذاتی سـربازان را تایید کرد

 کمیته قـوانین کابینه طرح قانون امور ذاتی سـربازان را تایید کرد

طرح قانون امور ذاتی سربازان در جلسه کمیته قوانین کابینه مورد تایید قرار گرفت و قرار شد که وزارت عدلیه پیشنهادهای کمیته قوانین را در این طرح بگنجاند و بعد آن را به جلسه کابینه ارائه کند.
جلسه کمیته قوانین کابینه دیروز شنبه 30 ثور، به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و در آن طرح قانون امور ذاتی سربازان و طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار گرفت.
کمیته قوانین کابینه در جلسه دیروز خود ابتدا روی طرح قانون امور ذاتی سربازان بحث کرد و اعضای کمیته راجع به وجایب و امتیازات سربازان مخصوصا سربازان اناث، حقوق و امتیازات خانواده های شهدای سربازان کشور، امتیازات و حقوق سربازان معلول نیروهای امنیتی، اصطلاحات اساسی این طرح، مدت سن استخدام سربازان، عدم عضویت سربازان در سازمان های سیاسی، حالات خدمت، انفصال، رخصتى و دیگر موارد مرتبط، بحث و تبادل نظر کردند.
اعضای کمیته قوانین کابینه پس از بحث روی جزئیات این طرح قانون، آن را تصویب کردند و قرار شد که وزارت عدلیه با وارد کردن پیشنهادات اعضای جلسه در این طرح قانون، آن را به جلسه کابینه ارائه کند.
این طرح قانون توسط وزارت هاى دفاع ملی، داخله، امنيت ملى و با همکاری وزارت عدلیه در هشت فصل و 59 ماده تهیه شده است.
هدف از تهیه این طرح قانون، تنظیم امور مربوط به جلب، جذب و استخدام سربازان در سکتور نظامی، تحکیم صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و تأمین امنیت عمومی، تشویق و ترغیب جوانان برای پیوستن داوطلبانه به سکتور نظامی و تنظیم وجایب، حقوق و امتیازات مادی و معنوی و سایر امور ذاتی سربازان کشور گفته شده است.
طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت امور خارجه نیز که از جانب وزارت عدلیه به جلسه کمیته قوانین ارائه شد، پس از ارائه پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه، مورد تأیید قرار گرفت.
طرح این مقرره به منظور تشخیص و تعیین وظایف و صلاحیت های وزارت امور خارجه در خصوص عرضه خدمات مؤثر و مفید برای اتباع کشور درداخل و خارج افغانستان، رهبری سالم ادارات مربوطه، تعیین نحوه همکاری وزارت خارجه با ادارات دولتی و غیر دولتی جهت تأمین بهتر روابط خارجی و تحکیم حاکمیت قانون و دفاع از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور، تنظیم شده است.