صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون ریاست جمهوری: رهنمود منع پخش زنده، برای حفظ جان خبرنگاران است

 معاون ریاست جمهوری: رهنمود منع پخش زنده، برای حفظ جان خبرنگاران است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، در پیوند به طرح رهنمود ممنوعیت پخش زندهی رسانهها، گفت که این رهنمود در همکاری با فدراسیون نهادهای خبرنگاری و به منظور حفظ جان خبرنگاران، شهروندان، نیروهای امنیتی و جلوگیری از سوء استفاده دشمن ترتیب شده و هیچ انگیزهای دیگری در آن زمینه مطرح نیست.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری روز دوشنبه 24 ثور در خبرنامهای نوشته است که رهنمود مذکور در جلسه مورخ 19 ثور کمیته مشترک مورد بحث قرار گرفت و با دیدگاه اکثریت موافق، مورد تأیید قرار گرفته است.
شماری از نهادهای صنفی رسانهای، روز یکشنبه در پیوند به وضع محدودیت و ممنوعیت نشرات زنده رسانهها از حملات انتحاری و تروریستی واکنش نشان دادند و این اقدام حکومت را خلاف قانون خواندند. آنها ادعا داشتند که حکومت در صدد ایجاد محدودیت بر کار رسانهها است. اما یکی از اعضای حکومتی کمیته مشترک در واکنش به انتقاد نهادهای حامی رسانهها گفت که محدودیت فقط برای زمانی وضع شده که ممکن است تصاویر نشر شده مانع موفقیت عملیات شود یا اینکه جان سربازان را با خطر مواجه کند.
رسانهها اما مخالف عملی شدن این رهنمود هستند. آنان از حکومت خواستهاند که برای حفظ آزادی بیان این قسمت از رهنمود تهیه شده را حذف کند. در جلسه مشترک رسانهها و حکومت فیصله شد که رهنمود پوشش زنده رسانه ها از حوادث تروریستی بار دیگر در جلسه آینده کمیته مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
گفتنی است که شماری از رسانهها گفتهاند که اگر این رهنمود عملی شود، به آن توجهی نخواهند کرد و به نشرات زنده از رسانههایشان ادامه خواهند داد.کشته شدن 9 خبرنگار در حمله روز دهم ثور گروه داعش در منطقه شش درک کابل، درست زمانی که آنها برای پوشش یک حمله دیگر انتحاری رفته بودند، انتقادات زیادی را از نحوه پوشش این گونه رویدادها مطرح کرد.شماری از خبرنگاران، مسئولین رسانهها را به بی توجهی به جان خبرنگاران و امنیت آنها متهم کردند و گفتند که به خبرنگاران در این زمینه آموزشهای لازم داده نشده است.