صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده‌ها زندانى از يک دوره سواد آموزى در غور فارغ شدند

ده‌ها زندانى از يک دوره سواد آموزى در غور فارغ شدند

حداقل ٣٦ تن از زندانيان، يک دوره 9  ماهۀ سواد آموزى را در ولايت غور به پايان رساندند و سند فراغت به دست آوردند.
به گزارش پژواک، غلام ربانی هدفمند آمر سوادآموزی رياست معارف ولايت غور، گفت که علاقۀ محبوسين ولايت غور برای آموختن سواد، قابل توصيف است .
موصوف علاوه کرد افرادى که در حبس به سر مى برند، همه روزه برای ياد گيری سواد در اين کورس ها پُرشوق اشتراک مى کنند و ٣٦ تن از زندانيان، پس ازپايان يک دوره نُه ماهۀ سواد آموزى  سند فراغت به دست آوردند.
ازسوی ديگر بازمحمد نيکزاد معاون امنيتی محبس غور نيز راه اندازی اين پروگرام را در محبس برای افراد بيسواد مهم و ارزنده عنوان کرد .
وى گفت که بر علاوۀ پروگرام سواد آموزی  به محبوسين، درس های اخلاقی و دينی نيز در اين محبس از سوی استادان مسلکی که از طرف رياست معارف معرفی گرديده اند، تدريس مى شود.
آمر سوادآموزی رياست معارف ولايت غور،  درادامه گفت که سال گذشته  ٩٤٨١  تن از باشندگان اين ولايت که ٨٥ درصد شان زنان مى باشند، يک دوره نه ماهۀ سواد آموزى را نيز به پايان رساندند.
گفتنیست که افراد ۱۴ تا ۴۵ سال، شامل برنامه های سوادآموزی غور می باشند.