صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معارف پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی را تدوین کرد

وزارت معارف پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی را تدوین کرد

وزارت معارف "پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی" را به منظور بهبود آموزش و یادگیری بهتر در صنوف ابتدایی، تدوین کرده است.
به گزارش جمهور؛ محمد ابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی وزات معارف، دیروز یکشنبه (۲۳ ثور) در یک نشست خبری در کابل گفت: "این پالیسی اساس بهبود خوانش در اصول صنفی را تشکیل میدهد و به بهبود تعلیم در کشور کمک میکند. با تطبیق این پالیسی بخش معارف شاهد بهبود کیفیت آموزش در سطح کشور خواهد بود."
آقای شینواری تصریح نمود: "پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی، به منظور رهنمود استادان و تنظیم بهتر برنامههای آموزشی در صنوف ابتدایی در مکاتب تدوین شده که به معلمان کمک میکند تا به شیوه صحیحتر به دانش آموزان تدریس کنند. این پالیسی به دانش آموزان دورههای ابتدایی نیز شرایط بهتر یادگیری را فراهم می کند تا آنان حداقل بتوانند توانایی خواندن و نوشتن را در صنوف اول تا سوم ابتدایی بدست آورند."
وی افزود: "میزان شمولیت در صنوف ابتدایی در کشور پایین است که این امر سبب میگردد تا تعداد زیادی از کودکان از مکتب محروم باقی بمانند. تعداد زیادی از دانش آموزان دسترسی به مجموعه کامل کتابهای درسی ندارند و در بیشتر مکاتب ساعات درسی کوتاه است. با این حال اداره کنندگان مکاتب نمیتوانند روند تعلیمی را به خوبی مدیریت کنند اما با تطبیق "پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی" اینگونه مشکلات تا حد زیادی حل خواهد شد."
وی بیان داشت که بر ساس این پالیسی معلمان از حمایت متداوم ارتقای ظرفیت به شکل داخل خدمت برخوردار خواهند شد و از شرایط لازم برای تدریس هم بهره مند میشوند.
یکی از اهداف دیگر این پالیسی حل چالشهای ایجاد یک سیستم موثر جمع آوری اطلاعات، گزارش دهی و تحلیل بویژه برای رسیدگی به اجراآت متفاوت در نظام معارف در سراسر کشور میباشد.
معین تعلیمات عمومی وزات معارف همچنان گفت: "بخش مهمی از "پالیسی ملی خوانش در اصول صنفی" تهیه استراتژی تطبیقی آن است که کار بر روی آن جریان دارد." آقای شینواری افزود: "این پالیسی ملی بر اساس معیارهای پذیرفته شده بینالمللی در مورد خوانش در اصول صنفی و مطابق با اهداف استراتژیک وزارت معارف میباشد که تمرکز آن بر روی خوانش در اصول صنفی است."