صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیده‌بان حقوق بشر: هیچ جای افغانستان امن نیست

 دیده‌بان حقوق بشر: هیچ جای افغانستان امن نیست

دیدهبان حقوق بشر با نشر گزارش جدید خود در مورد افغانستان گفته است که حملات شورشیان بر غیرنظامیان در افغانستان افزایش یافته است.
دیدهبان حقوق بشر، دیروز سه شنبه 18 ثور، گزارش جدید خود را زیر عنوان " هیچ جایی امن نیست؛ حملات شورشیان بر غیرنظامیان در افغانستان" منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که از سال 2016 میلادی تا کنون حملات شورشیان بر شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان به شدت افزایش یافته و تأثیرات ناگوار اجتماعی را در پی داشته است.
این نهاد گفته که افزایش حملات شورشیان بر غیرنظامیان در افغانستان، خانوادهها و بازماندگان قربانیان را به شدت نیازمند حمایت مالی، صحی، روانی و اجتماعی کرده است.
در این گزارش با خانواده و بستگان 45 تن از قربانیان حملات شورشیان مصاحبه شده است و پیامدهای دوامدار این حملات بر خانوادههای قربانیان و گروههای آسیب دیده، برجسته شده است.
پاتریشیا گوسمن، محقق ارشد دیدهبان حقوق بشر در افغانستان و نویسنده این گزارش گفته است که در حملات شورشیان، ممکن است خانوادههای غیرنظامیان "تمام زندگی" خود را از دست بدهند و همچنین "رنج و درد دومدار" را بعد از حمله متحمل شوند.
دیدهبان حقوق بشر گفته است که هر مرگ، موجی از تاثیرات ناگوار را بر خانواده، همسر، کودکان، والدین و بستگان قربانی برجای میگذارد و آنها را از نگاه حمایت احساسی، مالی و امنیت اجتماعی، در رنج قرار میدهد.
بر اساس گزارش این نهاد، خانوادههای کسانی که نان آور خانه بودهاند و در حملات شورشیان جان خود را از دست دادهاند، در مشقت اقتصادی بسر میبرند.
دیده ‎‌بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است که برنامههایی را برای حمایت از قربانیان حملات گروه طالبان و شورشیان وابسته به گروه داعش، روی دست گیرد.
شورشیان مرتکب جنایت جنگی میشوند
پاتریشیا گوسمن، نویسنده این گزارش گفته است که " شورشیانی که در مساجد بمبگذاری میکنند و یا حملات شان را در ساعات پر رفت و آمد به منظور افزایش تلفات غیرنظامیان انجام میدهند، مرتکب جنایت جنگی میشوند."
دیده بان حقوق بشر نوشته است که فرماندهان شورشیان که دستور حملات را صادر میکنند، به نحوی مسئولیت مستقیم این حملات را که نقض جدی قوانین جنگی است، به عهده دارند و باید مورد پیگرد قرار گیرند.
دیدهبان حقوق بشر گفته است که بر اساس قوانین بین‌‌المللی دولت افغانستان مسئولیت دارد تا از افرادی که تحت قلمروش زندگی میکنند، محافظت کند و هچمنین کسانی را که مرتکب جنایت جدی بینالمللی میشوند، به عدالت بکشاند.
گزارش دیدهبان حقوق بشر در حالی نشر شده است که گروههای تروریستی از آغاز سال نو خورشیدی تاکنون چندین حمله خونبار را در کابل پایتخت و سایر شهرهای افغانستان انجام دادهاند. گروه طالبان نیز در این سال با رد درخواست صلح دولت افغانستان، عملیات جدید خود زیر نام"خندق" را راه اندازی کرده و اکنون در بخشهای از کشور با نیروهای دولتی در حال جنگ قرار دارد.