صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیگار: سیاستمداران آمریکایی درک درستی از توسعه و مشکلات افغانستان نداشتند

سیگار: سیاستمداران آمریکایی درک درستی از توسعه و مشکلات افغانستان نداشتند

ادارهی تفتیش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از کارکردهای یک و نیم دههی گذشتهی امریکا در افغانستان انتقاد کرده و گفته که سیاستمداران آمریکایی بعد از سقوط طالبان درک درستی از توسعه و مشکلات در افغانستان نداشتند.
ادارهی سیگار در تازهترین گزارش خود نوشته است که امریکا بعد از سقوط گروه طالبان در سال 2001 میلادی، برای توسعه اقتصادی پایدار در افغانستان اهمیت نداده است.
در گزارش سیگار که زیر عنوان "توسعه بخش خصوصی و رشد اقتصادی؛ آموختهها از تجربه آمریکا در افغانستان" منتشر شده، آمده است که روند حمایت از بخش خصوصی در افغانسان از آغاز توسط آمریکا و متحدانش به صورت درست انجام نشد.
این اداره همچنین نوشته است که به دلیل تطبیق راهبردهای نادرست، اقتصاد افغانستان با رکود مواجه شده است.
جان ساپکو، سرمفتش ادارهی سیگار، هنگام ارایه این گزارش گفته که آمریکا نتوانست فعالیتهای اقتصادی خود را در زمینهی توسعه پایدار، هماهنگ و مدیریت کند.
آقای ساپکو افزوده که “بزرگترین اشتباه آمریکا در انکشاف و تقویه سکتور خصوصی افغانستان این بود که محیط افغانستان را به گونه درست نشناخته بود. فضا را برای تقویه و گسترش سکتور خصوصی آماده نساخت و تلاش های خود را نیز هماهنگ نساخت.”
این اداره در گزارشش همچنین افزوده است برای توسعه پایدار و ثبات در افغانستان، رشد اقتصادی و به خصوص توسعه بخش خصوصی ضروری بود.
در گزارش سیگار آمده است که تلاشها برای توسعه بخش خصوصی، با واقعیتهای اقتصادی و امنیتی افغانستان، توانایی نهادهای این کشور، مناسبات با همسایههای آن و بالاخره با پدیده فساد در این کشور، همخوانی نداشت.
دلیل این کار را سیگار ساده انگاشتن توسعه اقتصادی و خودکفایی افغانستان بعد از جنگ، توسط جامعه بین المللی و آمریکا دانسته شده است.
این گزارش به ناکامی آمریکا و متحدانش در جلب سرمایه گذاریهای بزرگ در بخش خصوصی افغانستان اشاره کرده و آقای ساپکو نیز گفته که در ۱۷ سال گذشته آمریکا و متحدانش قادر به جلب سرمایهگذاری در بخش خصوصی برای افغانستان نبودند.
او گفته که جلب سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان مستلزم ایجاد محیطی جذاب و پویا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بود.
در این گزارش آمده که در استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا به نقش بخش خصوصی و توجه به مشکلات موجود بر سرراه این بخش نیز پرداخته شده است.
سیگار افزوده که اگر دولت افغانستان فردا با طالبان صلح کند، این کشور همچنان به کمکهای خارجی وابسته میماند. به گفته سیگار، توسعه پایدار در افغانستان وابسته به فعالیت بخش خصوصی است.
اتاق تجارت و صنایع کشور از این گزارش استقبال کرده و گفته است که این گزارش بر حقایق کامل استوار است و تاکید کرده تقویه بخش خصوصی باعث رشد اقتصاد کشور می شود.