صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کار سروی پروژۀ پایپ لاین تاپی در ولایت هرات آغاز شد

کار سروی پروژۀ پایپ لاین تاپی در ولایت هرات آغاز شد

کار سروی پروژۀ پایپ لاین تاپی در ولایت هرات آغاز شد و قرار است کار اعمار آن در خزان سالجاری آغاز شود.
آژانس خبری رویترز در یک گزارش از دشواریهایی یاد کردهاست که در برابر اعمار این پروژه وجود دارد.
به نوشته آژانس، نخستین دشواری این است که به مساعدت کنندهگان قناعت داده شود تا برای اعمار پروژۀ که هشت میلیارد دالر هزینه بر میدارد، پول بدهند و سکتور خصوصی برای سرمایهگذاری در آن تشویق شود.
افغانستان پنج درصد مصارف این پروژه را به عهده دارد.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان در یک مصاحبه گفته است: "سرمایهگذاران فکر میکنند، پروژهای که در ۳۰ سال عملی نشد، آیا در جریان چند سال خواهد توانست، بهطور کامل فعالیت کند؟ هنوز هم مقاومت وجود دارد و شاید نتوانیم آن را به موقع تطبیق کنیم."
گرچه طالبان مسلح گفته اند از این پروژه حمایت میکنند، ولی نگرانیهای امنیتی به جای خود باقی است.
در ماه گذشته طالبان در ولایت فراه حملات‌‌شان را تشدید کردند و برخی کارشناسان افغان میگویند، انگیزۀ حملات طالبان این است که پروژه تاپی عملی نشود.
اگر این پروژه ۱۸۰۰ کیلومتری پایپ لاین گاز تکمیل شود، سالانه حدود ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند صادر خواهد شد.
افغانستان حدود ۵ میلیارد متر مکعب گاز را مصرف خواهد کرد و در تسخین و پخت پز خانوادههای افغان تغییر خواهد آمد.
سامویل تومیوا رئیس منطقوی بانک انکشاف آسیایی میگوید، این بانک وجه سهم افغانستان را در پروژۀ تاپی فراهم میکند و بانک جهانی پروژههای تولید انرژی و کود کیمیاوی را سروی خواهد کرد.
بهگفته آقای تومیوا در هرات که دومین بزرگترین شهر افغانستان محسوب میشود، به خانههای باشندهگان گاز کشیده شده، برای تولید انرژی برق نیز از آن استفاده خواهد شد، تا با استفاده از آن فابریکههای تولید آب میوه فعال ساخته شود.
به عقیدۀ سامویل تومیوا رئیس منطقوی بانک انکشاف آسیایی، با تطبیق این پروژه هرات به یک شهر صنعتی تبدیل خواهد شد.
امان غالب رئیس برشنا شرکت افغانستان میگوید، این شرکت به تولید انرژی برق از گاز اولویت میدهد.
بهگفته وی، برشنا شرکت روی این مسئله غور میکند که برای گاز پروژه تاپی در کدام منطقه برشنا کوت اعمار کند.