صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک انکشاف آسیایی: رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های آینده تغییر نخواهد کرد

بانک انکشاف آسیایی: رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های آینده تغییر نخواهد کرد

مسئولان بانک انکشاف آسیایی در افغانستان میگویند که به دلیل ناامنی و مشکلات سیاسی، رشد اقتصادی کشور در سالهای 2018 و 2019 میلادی تغییر نخواهد کرد.
دیوید اولفیلد، کارشناس ارشد بانک انکشاف آسیایی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رشد اقتصادی در سال 2014 میلادی 2.7 درصد بود که در سال 2015 به کمترین حد خود 1.3 درصد رسید.
آقای اولفیلد اضافه کرد، این مقدار در سال 2016 به 2.4 و در سال 2017 به 2.5 درصد رسید که پیشبینی میشود در سالهای 2.18 و 19 میلادی نیز تغییر نکند.
به گفتهی او، علت تغییر نکردن رشد اقتصادی در سالهای 2018 و 19 میلادی؛ ناامنی، چالشهای سیاسی، موضوع انتخابات آینده و خشکسالی است.
آقای اولفیلد همچنین اضافه کرد که در سالهای 2018 و 2019 میلادی افغانستان با کسر حساب جاری به دلیل کم شدن کمکهای خارجی نیز کم میشود. حساب جاری به بیلانس واردات و صادرات یک کشور میگویند.
دیوید اولفیلد همچنین گفت که در سال 2016 میلادی 7.1 درصد حساب جاری داشته که این مقدار در سال 2017 به 4.5 درصد و در سال 2018 به 3.3 درصد و در سال 2019 به  2.6 درصد خواهد رسید.
آقای اولفیلد در ادامه گفت که افغانستان از نظر تولید ناخالص داخلی نیز در سطح دنیا کمترین میزان را دارد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی ۹.۶ درصد، بوده که بعد از سال 2014 میلادی سیر نزولی داشته است.
بانک انکشاف آسیایی به دولت پیشنهاد میکند که با توجه به کم شدن کمکهای خارجی، دولت باید راهحلهای مناسبی را پیدا کند تا از چالشهای پیش رو را حل کند.
همچنین پیشنهاد شد که برای بهتر شدن اقتصاد، زمینه سرمایهگذاری در بخشهای خصوصی را فراهم کند تا علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال زایی نیز شود.
در گزارشی که این بانک منتشر کرده، میزان سرمایه گذاری در افغانستان 8 درصد ذکر شده است که عامل کم بودن آن ناامنی و تنشهای سیاسی ذکر شده است.
این نهاد در اعلامیهی خود نیز نوشته است که "امنیت افغانستان به ویژه کابل ناپایدار است و احتمالا این کشور به دلیل تنشهای سیاسی در حکومت وحدت ملی، نابسامانی اوضاع سیاسی بیشتری را تجربه کند."
بانک انکشاف آسیایی میگوید که برای رشد سرمایهگذاری؛ دولت باید انتخاباتی صلح آمیز و منصفانه برگزار کند، سطح اطمینان سرمایهگذاران را بالا ببرد، داراییهای مقامهای دولتی را ثبت کند، مبارزه جدی با فساد اداری کند و زمینه تجارت را فراهم آوری کند.
سمویل تومیوا، رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان در این نشست اما گفت که با وجود چالشهای موجود، دولت افغانستان درصدد تداوم رشد اقتصادی، افزایش انکشاف زیربناها و تبدیل کردن کشور به یک اقتصاد مبتنی بر خدمات، تلاش کرده است.
آقای تومیوا اضافه کرد که در قسمت تطبیق پروژهها، پالیسی سازی و ساخت زیربنا با حکومت افغانستان همکاری میکند تا دولت از نظر رشد اقتصادی به نقطهی خوبی برسد.
بانک انکشاف آسیایی افزود که این نهاد به عنوان بزرگترین همکار افغانستان در رشد و توسعه زیربناها و همکاریهای منطقهای، متعهد به ادامه کمک و همکاری است تا در عرصه کاهش میزان فقر و رشد اقتصادی سهم داشته باشد.
آقای تومیوا همچنین گفت که این بانک، در قسمت ساخت جادهها که مهمترین بخش در رشد اقتصادی است- به وزارت فواید عامه حدود 2.3 میلیارد دالر طی سالهای گذشته را کمک کرده است.
رئیس بانک انکشاف آسیایی اضافه کرد که شرکت برشنا در قسمت برق بسیار ضایعات دارد و در قسمت پالیسی سازی با شرکت برشنا همکاری میشود.