صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جاپان، بیش از 1.2 میلیون دالر برای ماین‌پاکی در افغانستان کمک کرد

 جاپان، بیش از 1.2 میلیون دالر برای ماین‌پاکی در افغانستان کمک کرد

سفارت جاپان در کابل، قرارداد کمک به دو پروژه ماین پاکی در ولایتهای پروان و پنجشیر و ساخت یک مرکز آموزشی برای کارمندان وترنری در ولایت پکتیا را امضا کرد. ارزش این قراردادها، 1.271 میلیون دالر آمریکایی است.
کیچی هارا، شارژدافیر سفارت جاپان، روز دوشنبه 21 حوت در کابل هنگام امضای این قرارداد گفت که ماین پاکی یکی از اساسیترین کارها برای مسکن مصون است و می تواند در قسمت زراعت، مالداری و بهبود اقتصاد ملی کمک کند.
بر اساس گزارش سازمانهای بینالمللی، افغانستان بیشترین تلفات را در قسمت ماینهای به جا مانده از جنگ در جهان دارد. این ماینها از سوی گروههای تروریستی در کشور جاسازی شده است.
جامعه جهانی و موسسههای همکارشان طی یک و نیم دهه گذشته همواره مصروف پاکسازی میدانهای ماین بودهاند اما هنوز هزاران مترمربع با ماین فرش است.
کفایتالله ابلاغ، رئیس اداره مشاوران تخنیکی افغان [ماینپاکی] گفت که بیش از 687 هزار متر مربع در 12 قریه ولایتهای پروان و پنجشیر ماین جابهجا شده است.
آقای ابلاغ اضافه کرد که با شروع به کار این پروژه، 75 تن مشغول کار خواهند شد.
او همچنین تصریح کرد که  ساحاتی که از وجود ماین پاک میشود، محل عبور و مرور شاگردان مکتب و مکانی برای معیشت روزمره مردم است.
محمد حمید وردک، رئیس اداره ماین پاکی (DMAC ) که در این نشست حضور داشت، ضمن قدردانی از کمکهای جاپان گفت که این کشور تاکنون 126 میلیون دالر در قسمت ماین پاکی کمک کرده است.
آقای وردک افزود که ماهانه حدود 180 تن در سراسر کشور، بر اثر برخورد با ماین، اعضای بدن و یا اینکه جان خود را از دست میدهند.
آقای هارا، قبل از امضای قرارداد، خطاب به موسسههای همکار به زبان فارسی گفت: "از همکاران بودجهای میخواهم که در تطبیق پروژه و شفافیت آن کوشش کنند."
نبود شفافیت و فساد گستردهی مالی و اداری باعث شده است که کشورهای کمک کننده، مقدار کمکهای خود را کاهش دهند و تاکید بر شفافیت پروژهها کنند.
ساخت یک مرکز آموزشی
سفارت جاپان همچنین خبر داد در جمله این کمک، یک مرکز آموزشی برای کارمندان وترنری در ولایت پکتیا نیز ساخته میشود.
کیچی هارا شارژدافیر سفارت جاپان در این نشست خبری گفت که این مرکز آموزشی، کورسهای ارتقای ظرفیت را برای وترنرانی که در ولایتهای پکتیکا و پکتیا کار میکنند، فراهم میکند.
او افزود، امیدواریم با افتتاح این مرکز آموزشی، در قسمت مبارزه با بیماریهای حیوانی به خصوص مرضهایی که سبب نگرانی صحت عامه میشود، کمک کند.
جهانگیر میاخیل، مدیر عمومی اداره صحت حیوانی وزارت زراعت و مالداری، این کمک را مفید خواند و گفت که این مرکز آموزشی میتواند وترنران را از بیماریهای حیوانی آگاه کند.
حکومت وحدت ملی طی دو سال اخیر تلاشهای زیادی برای ارتقای ظرفیت مالداران، وترنران و کشاورزان کرده است اما به دلیل نیاز بالا، این اقدامات تاکنون مشهود نیست.