صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مؤثر نبوده است

رئیس جمهور: فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مؤثر نبوده است

رئیس جمهور غنی با انتقاد از فعالیت سازمانهای غیر دولتی در افغانستان گفت که فعالیت این نهادها در افغانستان مؤثر نبوده و نتوانسته در زندگی مردم افغانستان تغییر چشمگیری بوجود آورد.
آقای غنی که دیروز یکشنبه 20 حوت، در اولین نشست ملی سازمانهای غیردولتی در کشور سخنرانی میکرد گفت، با توجه به پولهایی که سازمانهای غیردولتی مصرف کردهاند، پیشرفتی نداشتهایم.
او از شماری از سازمانهای غیردولتی تشکر کرد؛ اما افزود که برنامههای اکثر سازمانهای غیر دولتی پروژهای بوده و عملکرد مبتکرانه و خلاقانه نداشتهاند. او گفت که این نشست یک فرصت خوب است که فعالیتهای سازمانهای غیردولتی بازنگری شود.
او افزود: «ببینید که قدرت سازماندهیتان چه اندازه است. کیفیت مصارف بالا برود و قیمت مصارف پایین بیاید.... در این نشست بررسی کنید که در هفده سال چقدر مصرف کردید. نتایج و دستاوردهایتان چه است؟ چه نتیجهای گرفتید و این خدمات و دستاوردها چقدر موثر بوده و چطور توسعه داده شود؟»
آقای غنی گفت که 17 سال میشود که جامعه بینالمللی به افغانستان کمک کرده، اما اکنون کشور در پایینترین درجه از نگاه توسعه قرار دارد و این امر یک "ناکامی جمعی" است.
رئیس جمهور در بخشی از سخنرانی خود به سازمانهای غیر دولتی فعال در کشور هشدار داد که اگر از روند کار و فعالیت خود به حکومت گزارش ندهند، درهای آنها را مسدود خواهد کرد. او گفت: «دیگر به موسسههای غیردولتی معافیت مالیاتی نمیدهیم؛ مگر این که دلیل قناعت بخش بدهند، صدها مؤسسه حاضر به گزارش دهی نیست، این قابل قبول نیست. دروازهشان را خواهم بست. وظیفه و مکلفیت من است، اگر قانون دولت و مردم را احترام نکنند جایشان در افغانستان نیست. باید شفاف کار شود و قوانین و مقررات رعایت شود. هیچ کسی مافوق قانون نیست. قانون شکن داریم در افغانستان، نمیخواهیم موسسههای غیردولتی شامل این فهرست شود.»
او خطاب به مسئولین سازمانهای غیر دولتی در افغانستان گفت که منابعی را که شما مصرف میکنید، باید در آنها حساب دهی، توازن، کیفیت، مؤثریت، مثمریت، مساوات، پایداری و شفافیت در نظر گرفته شود.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد که ما باید از بحث و شعار، به اندازه گیری برویم و برای همدیگر در خصوص اینکه منابع به گونه مؤثر و متوازن به مصرف می رسد، پاسخگو باشیم.
در این نشست مصطفی مستور وزیر اقتصاد نیز گفت که صورت حساب مصرف سازمانهای غیر دولتی نشان میدهد که تقسیم منابع به عنوان یک اصل عمدۀ اقتصادی و اجتماعی و اولویتهای حکومت برآورده نشده است.
آقای مستور افزود: موسسات غیردولتی در سال ۱۳۹۵، بیش از ۸۵۰ میلیون دالر را برای تطبیق ۵۱۹۸ پروژه در بخش های مختلف در سراسر کشور به مصرف رساندهاند که هیچ تاثیری بر بهبود گراف فقر و بیکاری نداشته است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد که میزان فقر از مرز 39 درصد گذشته و از 14 میلیون واجد شرایط کار، 22 درصد آنان مطلق بیکار هستند و هر ساله حدود 400 هزار تن دیگر نیز به نیروی کار افزوده میشود.
انتقادها از کارکرد و فعالیت نهادهای غیر دولتی در حالی مطرح شد که خانم فیوناگال رئیس موسسه اکبر از وزارت مالیه خواست سازمانهای غیر دولتی را که مالیه خود را نپرداختهاند، شامل فهرست سیاه نکند و کار را برای این سازمانها ساده کنند.
او همچنین از حکومت افغانستان خواست که امنیت دفترهای آنها را تامین کند تا آنها بتوانند با آرامش خاطر کار کنند. او گفت که تا کنون بر سازمانهای غیردولتی در افغانستان 1854 حمله صورت گرفته و 152 کارمند این نهادها کشته شده است.
پیش از این نیز انتقادهای از عدم مؤثریت فعالیت موسسههای بینالمللی و نهادهای غیردولتی فعال در افغانستان مطرح شده بود و گفته شده بود که اکثر بودجهی این نهادها به معاش سرسام آور کارمندان و وسایل دفاتر شان به مصرف میرسد.