صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: نهادهای امنیتی اطلاعات کشفی را جدی بگیرند

 رئیس جمهور:  نهادهای امنیتی اطلاعات کشفی را جدی بگیرند

رئیس جمهور در مراسم افتتاح قومندانی عمومی مشترک قطعات خاص و واکنش امنیت ملی گفت که نهادهای امنیتی باید اطلاعات کشفی را جدی بگیرند.
آقای غنی که دیروز شنبه 19 حوت، در این مراسم سخنرانی کرد گفت که:  امنیت ملی بار بار وظیفه خود را انجام داده، اما بعضی وقتها دوستان ما به اندازهی مصروف بودهاند که اهمیت کشف را درک نکردهاند.
او افزود که کشف بسیار مهم و حیاتی است و ضرورت است که تمام اراکین دیگر، کشف و اطلاعات را جدی بگیرند و سرش کار کنند.
رئیس جمهور همچنین گفت که نیروهای قطعات خاص وظایف خاص خود را دارند و دیگر اجازه نخواهد داد که کسی از آنها در "پوستهها" استفاده کنند  و آنها را ماهها زمینگیر کنند.
او به نیروهای امنیتی کشور گفت که به قانون پایبند و متعهد باشند و تاکید کرد که" شکنجه" و اعمال غیر انسانی در امنیت ملی کشور جای ندارد.
آقای غنی گفت که جنگ در گذشته اصول و قانون داشت، اما اکنون با یک جنگ تحمیلی و "وحشیانه" مواجه هستیم، به همین دلیل کشف و اطلاعات در این جنگ بسیار اهمیت دارد و باید بیشتر روی آن کار شود.
حکومت چند ماه پیش قطعه خاص اردوی ملی را به قول اردو ارتقا داد و تاکید کرد که برای موفقیت در جنگ، نیروهای ویژه کشور تقویت خواهند شد و تجهیزات و امکانات بیشتر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
دیروز، رئیس جمهور قومندانی عمومی مشترک قطعات خاص و واکنش امنیت ملی را افتتاح کرد و تاکید کرد که قطعات خاص امنیت ملی، اردوی ملی و وزارت داخله، انسجام بیشتر یابد.
پیش از این، از ضعف نیروهای استخباراتی و کشفی کشور بارها انتقاد شده است و گفته شده است که نیروهای کشفی کشور نمیتوانند اطلاعات دقیق از طرح حملات تروریستی به دست آورند و به همین خاطر نهادهای امنیتی نمیتوانند از حملات تروریستی جلوگیری کنند.
اما دیروز رئیس جمهور گفت که نیروهای کشفی و استخباراتی امنیت ملی در گذشته بارها اطلاعات را به نهادهای امنیتی سپرده، اما آنها این اطلاعات را جدی نگرفتهاند و در نتیجه نتوانستهاند که از حملات تروریستی جلوگیری کنند.