صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: شهید مزاری در زمان جنگ، صلح و عدالت را به گفتمان غالب تبدیل کرد

 رئیس جمهور: شهید مزاری در زمان جنگ، صلح و عدالت را به گفتمان غالب تبدیل کرد

رئیس جمهور غنی در پیامی به مناسبت بیست و سومین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری، رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت که شهید مزاری در زمان جنگ، صلح و عدالت را به گفتمان غالب سیاسی زمان خودش تبدیل کرد.
مراسم گرامی داشت از بیست و سومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی، عبدالعلی مزاری دیروز، جمعه 18 حوت، با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه و شماری دیگر از شخصیتهای سیاسی و حضور هزاران تن از شهروندان کشور، در کابل برگزار شد.
رئیس جمهور با فرستادن پیامی به این مناسبت گفت که گرامیداشت از شهید مزاری، گرامی داشت از روحیه وطندوستی، آزادی خواهی، صلح طلبی و عدالت خواهی شهید مزاری است.
در پیام رئیس جمهور آمده است که: «شهید مزاری در اوج جنگها به جای پیام نفرت و جنگ، پیام صلح، برادری، برابری، حاکمیت قانون و حکومت برخواسته از اراده مردم را به حیث گفتمان مسلط در فضای آن روز مطرح کرد.» آقای غنی گفته است که تعدیل واحدهای اداری به منظور تامین رفاه اجتماعی، تامین حقوق زنان، بازگشایی مراکز تعلیمی، صلح دائمی، رفع تبعیض و بیعدالتی و رسمیتیافتن هویتهای سیاسی، از اهداف مهم شهید مزاری بود.
رئیس جمهور افزوده که شهید مزاری انتخابات را به عنوان یک میکانیزم معتبر برای ایجاد حکومتی برخواسته از اراده مردم و راه حل مشکلات کشور پیشنهاد و مطرح کرد.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه نیز در این مراسم گفت که برابری، عدالت و همپذیری از ارکان اصلی اندیشه شهید مزاری بود و او خواستار  صلح پایدار در افغانستان بود.
آقای محقق تاکید کرد که اکنون نیز همپذیری یکی از راههای بیرون رفت از مشکلات کنونی است و حکومت وحدتملی باید زمینه همپذیری و مشارکت ملی را فراهم کند.
معاون دوم ریاست اجرائیه همچنین خواستار فراهم کردن زمینه بازگشت جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و حل تنش بین حکومت و عطا محمد نور شد.
جنرال دوستم از ماه ثور سال جاری تا کنون در ترکیه بسر میبرد. او پس از جنجالهای به وجود آمده بر سر ادعای احمد ایشچی از رقبای سیاسیش، به این کشور رفت و تا هنوز به کشور برنگشته است.